شرکت‌هاى سورويانس‌کننده از بين شرکت‌ها و مؤسسات داخل و خارج از کشور که واجد شرايط لازم زير مى‌باشند، انتخاب مى‌گردند.


- شرکت و مديران مسؤول آن بايد مشتقل از منافع تجارى بوده و هيچ‌گونه وابستگى به‌طور مستقيم (در قالب فعاليت‌هاى شرکت) و يا غيرمستقيم (از طريق شرکت‌هاى وابسته) در موارد تحت بازرسى نداشته باشند.


- داراى استقلال رأى بوده به‌طورى که ارائه گزارشات و نظرات فنى و بازرسى آنها فارغ از هرگونه فشار از سوى عوامل داخلى و خارجى شرکت و صرفاً براساس ماهيت کالا و يا خدمات و براساس شرايط تعيين شده در قرارداد خريد باشد.


- شرکت بايد روش‌هائى برقرار و اجراء نمايد که استفاده‌کنندگان از خدمات سورويانس با اعتماد و اطمينان بتوانند مسؤوليت انجام خدمات مورد نياز را به آن بسپارند.


- داشتن اساس‌نامه مبنى بر فعاليت شرکت در زمينه بازرسى و ارائه خدمات سورويانس حسب تائيد اتاق بازرگانى کشور متبوع.


- داشتن توانائى و دانش فنى و تخصص لازم در هر يک از زمينه‌هاى فعاليت‌هاى مربوط.


- داشتن مدارک ثبتى و حقوقى قابل شناسائى و معتبر در مورد مرکز اصلى از کشور متبوع که به تائيد اتاق بازرگانى کشور و يا سفارت ايران رسيده باشد.


- ارائه اعتبارنامه بانکى از يکى از بانک‌هاى معتبر.


- داشتن بيمه‌نامه مسؤوليت و ارائه ضمانت‌نامه بانکى و يا هر دو، حسب مورد طبق اعلام‌نظر هيئت ارزياب موضوع ماده ۴ ضوابط اجرائى تبصره ذيل ماده ۵ قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه.


متن ماده مذکور: در اين ماده وظايف و مسؤوليت هيئت ارزياب ذکر شده هيئت مذکور به منظور بررسى و ارزيابى شرکت‌هاى سورويانس‌کننده تشکيل مى‌شود.


- داشتن نظام‌نامه سيستم مديريت کيفيت شامل روش دستورالعمل‌ها، در زمينه سورويانس ”سيستم مديريت کيفيت شرکت سورويانس‌کننده بايد به‌طور عملى و به نحو مؤثر قابل اجراء و مميزى باشد.“

وظايف و مسؤوليت شرکت سورويانس‌کننده در قبال خريدار

- شرکت سورويانس‌کننده موظف است با توجه به مفاد قرارداد خريد و شرايط اعتبار اسنادى و در حدود بازرسى تعيين شده نسبت به انجام بازرسى کالا يا خدمات اقدام نمايد.


- شرکت سورويانس‌کننده موظف است دقت لازم را در انجام خدمات بازرسى خود به عمل آورده و تمامى موارد خواسته شده در امر بازرسى را طبق قرارداد خريد و شرايط اعتبار اسنادى اعمال نمايد.


- شرکت سورويانس‌کننده در صورت اثبات قصور يا تقصير در قبال کميت و کيفيت کالا و يا خدمات، مورد دستور کار مسؤول مى‌باشد.


در صورت بروز اشکال در انجام بازرسى يا بروز اختلاف با شرايط قرارداد خريد، شرکت سورويانس‌کننده موظف است مراتب را به خريدار و فروشنده اطلاع و پس از صدور اصلاحيه بانکى اقدام نمايد.


- شرکت سورويانس‌کننده موظف است در صورتى‌که کالا يا خدمات مورد بازرسى در مقاطع تحويل و تحول مطابق با شرايط قرارداد و اعتبار اسنادى باشد نسبت به صدور گواهى‌نامه سورويانس اقدام نموده، و آن را به تائيد اتاق بازرگانى محل صدور گواهى برساند چنانچه امر بازرسى در مورد کالا يا خدمات توسط شعب يا نمايندگى مجاز شرکت سورويانس‌کننده انجام شود، صدور گواهى‌نامه سورويانس مى‌بايد فقط با نام و روى سربرگ شرکت اصلى که نام آن به‌عنوان شرکت سورويانس‌کننده در شرايط اعتبار اسنادى و قرارداد خريد آمده، صادر گردد.


- شرکت سورويانس‌کننده موظف است امور بازرسى کالاها و خدمات را در محل و زمان تعيين شده در قرارداد خريد يا اعتبار اسنادى با دقت و مهارت لازم انجام دهد و در مقابل تفريط و تعدى به خريدار، خود را مسؤول بداند.

وظايف و مسؤوليت شرکت سورويانس‌کننده در قبال مؤسسه

- شرکت سورويانس‌کننده خارجى موظف است به محض دريافت پروانه تائيد صلاحيت از مؤسسه حداکثر ظرف مدت دوماه نسبت به ايجاد دفتر نمايندگى و يا انتخاب نماينده مجاز در ايران اقدام نمايد.


- شرکت سورويانس‌کننده موظف است گزارش آمارى عمليات بازرسى انجام شده در مورد کالاهاى وارداتى به ايران و نتايج حاصله را به‌طور سه‌ماهه به مؤسسه ارسال نمايد.


- شرکت سورويانس‌کننده بايد تمامى تعهدات و نيز دستورالعمل‌هاى مؤسسه را در مواردى که به ظايف و فعاليت‌هاى آن مربوط مى‌شود به نحو احسن رعايت نمايد.


- شرکت سورويانس‌کننده موظف است در ارتباط با سورويانس کالاهاى وارداتى به ايران، کليه روش‌ها و امور اجرائى خود را با دستورالعمل‌هاى صادره از سوى مؤسسه سازگار نمايد.


- شرکت سورويانس‌کننده موظف است هرگونه تغييرى که در وضعيت شرکت به وجود مى‌آيد مراتب را سريعاً به مؤسسه اعلام نمايد.