مدير غرفه مسؤول اداره کليه امور غرفه در يک وضعيت مناسب و جوّ آرام مى‌باشد. از جمله ويژگى‌هاى مدير غرفه عبارتند از:


- داراى تجربه نمايشگاهى و اداره غرفه تجارى باشد.


- داراى اطلاعات کافى از شرکت و محصولات باشد.


- بتواند تصميمات مناسب بگيرد.


- داراى خصوصيات رهبرى باشد.


- مسؤوليت‌پذير باشد.


- از هوش و حافظه خوبى برخوردار باشد.


- داراى وضعيت ظاهرى مناسب و برخوردى خوب باشد.


لازم به ذکر است که نقش مدير غرفه پس از طراحى و برپاسازى و دکوربندى غرفه شروع نمى‌شود. بلکه متولى اصل پى‌گيرى و نظارت بر اين کار، خود مدير غرفه هم مى‌باشد. در واقع از روزى که حکم مأموريت مدير غرفه توسط مدير بازرگانى (و يا مدير گيرى بر حسب نمودار سازماني) به دست او داده مى‌شود. مسؤوليت انجام کليه امور نمايشگاهى - مرحله به مرحله به عهده او خواهد بود. به هر صورت پس از اينکه آماده‌سازى فيزيکى غرفه به پايان رسيد، مدير غرفه بايد با در اختيار داشتن امکانات موجود و نيروى انسانى که قبلاً انتخاب نموده است، به توجيه روزانه کارکنان و سازمان‌دهى و برنامه‌ريزى عمليات مبادرت نمايد و با دقت تمام، پيشرفت امور را تحت نظارت و کنترل خود درآورد.


مديريت غرفه بايستى شخصى را به‌عنوان قائم مقام يا معاون خود انتخاب نمايد تا به‌خصوص در غياب او بتواند عهده‌دار انجام مسؤوليت‌ها و وظايف او باشد. اين فرد بايد تقريباً تمام خصوصيات و شرايط ذکر شده براى مديريت غرفه را حائز باشد. جانشين مدير غرفه بايد او را کاملاً در جريان امور مختلف که از ديد مدير غرفه دور بوده است قرار دهد.