براساس يک تقسيم‌بندى غرفه‌ها مى‌توانند به دودسته: ”کشوري“ و ”شرکتي“ تقسيم شوند. تقسيم‌بندى ديگر بسته به قرار داشتن در سالن و يا فضاى باز، غرفه‌ها را به دو دسته: ”بيروني“ و ”دروني“ تقسيم مى‌کند. در اينجا ملاک تقسيم‌بندى هيچ يک از دو مورد فوق نيست، بلکه از اين ديدگاه، غرفه به ترتيب زير و براساس زواياى نمايشى تقسيم مى‌شود:

غرفه معمولى يا رديفى (Row Stand)

اين غرفه از سه طرف با غرفه‌هاى ديگر همجوار است و از انتها از يک طرف به راهرو مشرف است. وجه تمايز غرفه‌هاى معمولى از يکديگر پهنا و عمق آنها مى‌باشد. البته غرفه‌هائى که بر بزرگترى دارند به شرط داشتن عمق کافى مرغوب‌تر هستند. به غرفه‌هاى معمولى به لحاظ اينکه در رديف غرفه‌هاى ديگر قرار دارند، غرفه‌هاى رديفى نيز گفته مى‌شود.

غرفه نبشى (Corner Stand)

غرفه‌هاى نبشى از دوطرف با غرفه‌هاى ديگر داراى ديوار مشترک و از دو طرف ديگر به دو راهرو متصلند. طراحى و تزئين اين غرفه‌ها گران‌تر و مشکل‌تر است. اما چون از دو جناح ديده مى‌شوند داراى ارزش بالائى هستند. به غرفه‌هاى ”نبشي“ غرفه‌هاى ”دوبر“ نيز گفته مى‌شود.

غرفه شبه‌جزيره‌اى (End Stand)

اين غرفه‌ها از يک طرف بسته و از سه جهت در معرض ديد قرار دارند و از اين رو از مرغوبيت به‌سزائى برخوردارند و بازديدکنندگان بيشترى به خود جلب مى‌کنند. به اين غرفه‌ها، غرفه‌ها انتهائى نيز گفته مى‌شود.

غرفه جزيره‌اى(Block Stand or Island Stand )

مرغوب‌ترين و گران‌ترين نوع غرفه، غرفه جزيره‌اى است که در محاصره راهروها است و از چهار طرف قابل ديد و دسترسى است. غرفه جزيره‌اى از بعد تبليغاتى - نمايشى بالائى برخوردار است و معمولاً در سايت‌هاى نمايشگاه‌ها طورى تقسيم شده‌اند که کمتر داراى چنين غرفه‌هائى هستند. در سالن‌هائى که چنين غرفه‌هائى وجود دارند اولاً خيلى بزرگند و ثانياً از زمانى طولانى قبل از شروع نمايشگاه طى توافق فى‌مابين برگزارکننده و شرکت‌کننده ايجاد شده‌اند.