اهداف شرکت

قبل از تصميم‌گيرى نهائى راجع به شرکت در نمايشگاه، تحليلى از موقعيت شرکت و تعريفى روشن از وضعيت بازاريابى آن ضرورت دارد. کارشناسان همواره بر تدوين اهداف بازاريابى قبل از شرکت در نمايشگاه تأکيد مى‌کنند. در اين صورت مى‌توان گفت که اهداف شرکت در نمايشگاه از اهداف بازاريابى مشتق مى‌گردد که آن خود توسط اهداف ميان مدت شرکت تعيين مى‌شود.


تا آنجا که ارزيابى اهداف شرکت در نمايشگاه مدنظر است، شرکت‌کننده مى‌تواند نمايشگاهى را انتخاب نمايد که با اهداف او همخوانى داشته باشد. در غير اين صورت ناچار است با توجه به نمايشگاه در دسترس در اهداف خود تعديل نمايد. در زير فهرستى از اهداف ارائه مى‌شود که بايد با يک برخورد انعطاف‌پذير مورد توجه قرار گيرند:


۱. تهيه فهرستى از مشتريان بالقوه.


۲. مذاکره با مشتريان پيرامون تقاضا و نيازهاى آنها.


۳. تبليغات.


۴. جمع‌آورى اطلاعات از بازارهاى جديد.


۵. کشف بازارهاى جديد و تلاش در جهت حضور در آنها.


۶. ارزيابى شانس‌هاى صادرات.


۷. ارائه و معرفى محدوده‌اى از خدمات به بازار.


۸. توسعه شبکه توزيع.


۹. جستجوى نمايندگان جديد.


۱۰. مطالعه رضايتمتدي، از محصولات شرکت در بازار.


۱۱. عرضه نمونه‌هاى اوليه.


۱۲. ارزيابى موفقيت يک محصول در بازار.


۱۳. شناساندن نوآورى محصولات.


۱۴. ارزيابى موقعيت و ابعاد بازار.


۱۵. مقايسه قيمت و شرايط.


۱۶. يافتن منابع تأمين کالاهاى مورد نياز شرکت.


۱۷. يافتن محصولات جديد مشابه توليدات شرکت و اطلاع از کاربردهاى آنها.


۱۸. تشخيص روند بازار.


۱۹. ايجاد فضا براى مانور در محدوده قيمتى.


۲۰. آزمايش قدرت رقابتى و تقويت آن.


۲۱. شناسائى رقبا.


۲۲. شرکت در مناقصه‌ها.


۲۳. افزايش شهرت شرکت.


۲۴. افزايش اثر بخشى تبليغات شرکت در ميان مشتريان و مردم در سطح وسيع‌تر.


۲۵. تقويت ارتباطات مطبوعاتى.


۲۶. شروع ساماندهى جهت همکارى‌هاى تجارى.


۲۷. استفاده از رخدادهاى تخصصي، سمينارها، کنفرانس‌ها، تورهاى بازديد از صنايع و غيره.


۲۸. توسعه روابط عمومى.


۲۹. ملاقات و مذاکره با گروه‌هاى جديدى از مشتريان و بهره‌بردارى از آن.


۳۰. کسب اطلاع از موقعيت تکنولوژيکى نوع صنعت فراگير شرکت.


۳۱. تبادل تجربيات فنى.


۳۲. کسب اطلاع از چگونگى روند توسعه صنعتى در سطح جهان.


۳۳. به اجراء درآوردن طرح‌ها و ايده‌هاى مشترک با شرکت‌هاى همکار.


۳۴. افزايش تنوع محصولات.


۳۵. آموزش و تحقيق.


۳۶. يافتن اطلاعاتى در مورد راه حل‌هاى مسائل فنى موجود.


۳۷. جمع‌آورى اطلاعات براى طرح‌هاى مختلف محصولات.

اهداف بازديدکننده

بازديدکننده از نمايشگاه‌هاى بين‌المللي، اعم از اينکه با انگيزه شخصى و يا به نمايندگى از يک شخص حقوقى از نمايشگاه بازديد نمايد ترکيبى از اهداف گوناگون را درنظر مى‌گيرد. او به مدد برنامه‌اى که براى بازديد خود تهيه کرده است، اطلاعات مورد نياز را جمع‌آورى کرده، پاسخ سؤالات از پيش طرح شده خود را مى‌يابد. اگرچه اهداف بازديد بسته به نوع نمايشگاه، و از فردى به فرد ديگر فرق مى‌کند، مع‌هذا مى‌توان موارد زير را به‌طور کلى در دايره شمول اهداف بازديد از نمايشگاه جاى دارد:


۱. دستيابى به نظرگاهى کلى در مورد بازار جهانى و بازار منطقه.


۲. ارزيابى موقعيت و روند اقتصادى.


۳. مقايسه قيمت‌ها و شرايط.


۴. يافتن عرضه‌کنندگان بيشتر.


۵. جستجوى کالاهاى موردنياز.


۶. آشنائى با محصولات جديد و کاربرد آنها.


۷. جمع‌آورى اطلاعاتى در مورد کاربرد فنى و کيفيت محصول يا سيستمى خاص.


۸. جمع‌آورى اطلاعاتى جهت حل مسائل موجود.


۹. شرکت در سمينارها، کنفرانس‌ها و انجمن‌هاى تخصصى.


۱۰. استفاده آموزشى.


۱۱. آشنائى با نظرات جديد و گرفتن ايده‌هاى نو.


۱۲. تهيه گزارش مبسوط و ضبط آن در آرشيو شخصى و يا سازمان متبوع.


۱۳. برقرارى تماس‌هاى تجارى.


۱۴. دادن سفارش و انعقاد قرارداد.


۱۵. مطالعه تطبيقى شرکت‌هاى مختلف.


۱۶. مطالعه درباره امکانات و کم و کيف شرکت در نمايشگاه در نوبت بعدى.