خريد خارجى کالا محدود به صدور برگه سفارش کالا و درخواست خريد نمى‌باشد. مذاکرات در مورد قيمت کالا، هزينه حمل و نقل، تنظيم قرارداد خريد، تاريخ تحويل کالا، تعيين سفارش کالا، توزيع کالا، ترخيص کالا، نگهدارى اطلاعات مربوط به منابع تهيه کالا و انتخاب فروشنده در ارتباط با عمليات خريد کالا است.


اداره امور فوق‌الذکر به عهده سازمان مديريت کالا مى‌باشد و مديريت خريد جزيى از سازمان مديريت کالا است.


نقطه سفارش هر کالا در کارت کاردکس ذکر مى‌گردد. با توجه به زمان تهيه و ميزان مصرف کالا در فاصله سفارش تا تحويل کالا ميزان موجودى کالا در نقطه مذکور با همکارى واحد سفارشات و انبار و حسابدارى تعيين مى‌شود، وقتى موجودى کالا به آن نقطه مى‌رسد برگه درخواست خريد تنظيم مى‌گردد.

وظايف مديريت کالا

۱. کنترل مستمر موجودى کالا به منظور انجام ثبت سفارش براى خريد کالا در نقطه سفارش.


۲. نگهدارى اطلاعات مربوط به منابع عرضه کالا به منظور اخذ پروفرما و انتخاب فروشنده.


۳. ايجاد هماهنگى با ساير واحدها به منظور تعيين ميزان سفارش و تنظيم برگ درخواست خريد.


۴. ترخيص کالا و حمل آن به انبار شرکت يا واحد توليدي.


۵. کنترل حساب‌ها و انبارگردانى و نگهدارى و توزيع کالا.

مديريت لجستيکى (Logestic Management)

مديريت لجستيکى و مديريت کالا غالباً مفهوم مشابه‌اى دارند و در نوشته‌ها به جاى يکديگر به‌کار مى‌روند و در عمل بسيارى از شرکت‌ها با استفاده از يکى از اين عناوين فعاليت يکسانى را انجام مى‌دهند. مديريت لجستيکى شامل دو نوع فعاليت اصلى و پشتيبانى به شرح ذيل مى‌باشد.


فعاليت‌هاى اصلى فعاليت‌هاى پشتيبانى
(Primary Activities) (Support Activities)
حمل و نقل انباردارى
نگهدارى موجودى کالا نظارت و بازرسى
انجام دادن مراحل سفارش کالا بسته‌بندى
نگهدارى اطلاعات مربوط به منابع خريد و قيمت کالا