کانال‌هاى تهيه و توزيع دولتى

جهت بررسى در کانال‌هاى توزيع کشور ابتدا به بررسى اساسنامه شرکت و سازمان‌هاى دولتى مى‌پردازيم:


بعد از انقلاب اسالامى کانال‌هاى تهيه و توزيع کالا زير نظر وزارت بازرگانى به فعاليت پرداختند و در اجراء قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى به‌منظور حذف دستگاه‌هاى موازى و غيرضرور در کنترل و اقلام مورد نياز واحدهاى توليدى توسط آنها و ضرورت کوتاه نمودن مراحل انجام کار کليه مراکز تهيه و توزيع کالا به‌شرح ذيل منحل گرديدند:


۱. مرکز تهيه و توزيع فلزات


۲. مرکز تهيه و توزيع فلزات ساختماني


۳. مرکز تهيه و توزيع مواد شيميائى و پلاستيکي


۴. مرکز تهيه و توزيع مواد غذائي


۵. مرکز تهيه و توزيع ماشين‌آلات و قطعات يدکي


۶. مرکز تهيه وتوزيع ماشين‌آلات صنعتي


۷. مرکز تهيه و توزيع کالاهاى برق و الکترونيک


۸. مرکز تهيه و توزيع ابزارآلات


۹. مرکز تهيه و توزيع صنايع سبک


Ҵ�. مرکز تهيه و توزيع منسوجات