لاستيک

با توجه به مصوبه ۲۷/۱۱/۵۹ و پيشنهاد ۴۴۰/۲۴۱۲ مورخ ۱۱/۱۰/۵۹ وزارت راه و ترابرى مقرر گرديد:


لاستيک‌هاى وارده توسط وزارت بازرگانى جهت توزيع و فروش بين کاميون‌داران در اختيار کميته هماهنگى امور حمل و نقل وابسته به ستاد بسيج اقتصادى قرار مى‌گرفت در حال حاضر شبکه تهيه و توزيع لاستيک از طريق بازار مى‌باشد.

مصالح ساختمانى

مسؤوليت تأمين و توزيع مصالح ساختمانى به‌عهده وزارت بازرگانى (در سطح استان‌ها به‌عهده ادارات کل بازرگاني) بوده که در حال حاضر با توجه به نرخ واحد ارز تأمين و توزيع مصالح ساختمانى از طريق شبکه‌هاى بازار انجام مى‌گيرد.

بذر و نهال - کود شيميائى

۱. شرکت سهامى توليد و تهيه و توزيع بذر و نهال


موضوع شرکت عبارت است از توليد و توزيع بذر و نهال اصلاح شده و مرغوب مورد نياز در محدوده وظايف وزارت جهاد کشاورزى به منظور بهبود کيفيت و افزايش توليد محصولات کشاورزى با رعايت اولويت محصولات عمده و اساسى


۲. شرکت سهامى بخش کود شيميائي


وظايف:

تهيه و تدارک، خريد، پخش، حمل و نقل فروش کودها.