به استناد قانون محاسبات عمومى و آئين‌نامه معاملات دولتى کليه معاملات دولتى اعم از خريد يا فروش مى‌بايستى از طريق تشريفات مناقصه و مزايده انجام شود.


به عبارت ديگر در خريد خارجى دولتى علاوه بر انجام مراحل خريد خارجى بايد مفاد قانون فوق نيز رعايت گردد.

ساختار سازمانى مديريت خريد در شرکت‌هاى تعاونى
ساختار سازمانى مديريت خريد در شرکت‌هاى تعاونى