نصاب‌هاى مندرج در بندهاى (الف) و (ب) و (ج) ماده ۸۰ و ماده ۸۶ قانون محاسبات عمومى کشور و اصلاحيه مربوط موضوع قانون اصلاح بندهاى (الف) و (ب) و ج ماده ۸۶ قانون محاسبات عمومى کشور مصوب ۱۳۷۳ مجلس شورا در سال ۱۳۸۱ در مورد خريدهاى جزئى و متوسط و عمده به شرح ذيل تغيير نموده است.


الف- نصاب معاملات جزئي: معاملاتى که مبلغ آن از يک ميليون و پانصدهزار تجاوز نکند.


ب- نصاب معاملات متوسط: معاملاتى که مبلغ آن از يک ميليون و پانصدهزار (۱،۵۰۰،۰۰۰) ريال بيشتر باشد و از بيست و دو ميليون و سيصد هزار (۲۲،۳۰۰،۰۰۰) ريال تجاوز نکند.


ج- نصاب معاملات عمده: معاملاتى که مبلغ آن از بيست و دو ميليون و سيصد هزار (۲۲،۳۰۰،۰۰۰) ريال بيشتر باشد.


د- مبلغ موضوع ماده (۸۶) قانون محاسبات عمومى کشور و اصلاحيه آن به مبلغ دويست و بيست و سه ميليون (۲۲۳،۰۰۰،۰۰۰) ريال افزايش مى‌يابد.


ماده ۲- نصاب معاملات موضوع ماده (۸۷) قانون محاسبات کشور و اصلاحيه آن موضوع قانون تغيير نصاب معاملات موضوع ماده (۸۷) قانون محاسبات کشور مصوب ۱۳۷۲ در سال ۱۳۸۱ به يک ميليارد و پانصد و چهارميليون (۱،۵۰۴،۰۰۰،۰۰۰) ريال تغيير مى‌يابد.


ماده ۳- نصاب‌هاى تعيين شده از ابتداء سال ۱۳۸۱ و تا زمانى که اصلاح نشده باشد، قابل اجراء خواهد بود. (تصويب نامه شماره ۵۵۱۴/ت ۲۶۴۴۰ هـ مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۱ هيئت وزيران)