خريد کالا از محل واردات قطعى به شرح ذيل مى‌باشد:


واردات با ارز حاصل از صادرات، بدون انتقال ارز، با ارز دولتي، خريد متقابل.


تفاوت اين روش‌ها از نظر مراحل ثبت سفارش، فقط در نحوه تأمين ارز جهت خريد کالا مى‌باشد. ساير تشريفات در هنگام ثبت سفارش و ترخيص براى همه سيستم‌هاى خريد يکسان مى‌باشد.

واردات با ارز حاصل از صادرات

صادرکنندگان کالا مى‌توانند بدون واريز ارز حاصل از صادرات به سيستم بانکى نسبت به واردات کليه کالاها با رعايت مقررات اقدام نمايند.

واردات بدون انتقال ارز

ارز اين‌گونه واردات خارج از سيستم بانکى تأمين مى‌گردد.


در حال حاضر مستند ورود در اين کالاها ماده ۳۸ آئين‌نامه اجرائى مقررات صادرات و واردات و قانون بودجه سال ۱۳۸۱ و مصوبه شماره ۲۹،۸۶۳ / ت ۲۷،۱۶۳ ه مورخ ۲۳/۶/۱۳۸۱ مى‌باشد.


طبق اين مصوبه، ورود و ترخيص هرگونه کالاى مجاز اعلام شده و توسط وزارت بازرگانى به‌صورت &بدون انتقال ارز، با ارز دولتي، خريد متقابل.


تفاوت اين روش‌ها از نظر مراحل ثبت سفارش، فقط در نحوه تأمين ارز جهت خريد کالا مى‌باشد. ساير تشريفات در هنگام ثبت سفارش و ترخيص براى همه سيستم‌هاى خريد يکسان مى‌باشد.

واردات با ارز حاصل از صادرات

صادرکنندگان کالا مى‌توانند بدون واريز ارز حاصل از صادرات به سيستم بانکى نسبت به واردات کليه کالاها با رعايت مقررات اقدام نمايند.

واردات بدون انتقال ارز

ارز اين‌گونه واردات خارج از سيستم بانکى تأمين مى‌گردد.


در حال حاضر مستند ورود در اين کالاها ماده ۳۸ آئين‌نامه اجرائى مقررات صادرات و واردات و قانون بودجه سال ۱۳۸۱ و مصوبه شماره ۲۹،۸۶۳ / ت ۲۷،۱۶۳ ه مورخ ۲۳/۶/۱۳۸۱ مى‌باشد.


طبق اين مصوبه، ورود و ترخيص هرگونه کالاى مجاز اعلام شده و توسط وزارت بازرگانى به‌صورت بدون انتقال ارز با انجام ثبت سفارش و پرداخت حق ثبت سفارش و ساير حقوق قانونى قبل از ترخيص کالا بدون ارائه هرگونه مجوز ديگر مجاز است.

واردات قطعى کالا به صورت بدون انتقال ارز

۱. قطعات يدکي، ابزار برشي، قالب نو يا مستعمل و نمونه کالا (براى تحقيق و کپى برداري) براى واحدهاى توليدي، آموزشى يا تحقيقاتى همچنين نمونه دارو (فرآورده‌هاى دارويي، مواد اوليه و مواد جانبي) و مواد بسته‌بندى آن و تجهيزات و ملزومات پزشکى و آزمايشگاهى و بهداشتي، شير و غذاى کودک و کتب و نشريات و تجهيزات آزمايشگاهى و ملزدون انتقال ارز با انجام ثبت سفارش و پرداخت حق ثبت سفارش و ساير حقوق قانونى قبل از ترخيص کالا بدون ارائه هرگونه مجوز ديگر مجاز است.

واردات قطعى کالا به صورت بدون انتقال ارز

۱. قطعات يدکي، ابزار برشي، قالب نو يا مستعمل و نمونه کالا (براى تحقيق و کپى برداري) براى واحدهاى توليدي، آموزشى يا تحقيقاتى همچنين نمونه دارو (فرآورده‌هاى دارويي، مواد اوليه و مواد جانبي) و مواد بسته‌بندى آن و تجهيزات و ملزومات پزشکى و آزمايشگاهى و بهداشتي، شير و غذاى کودک و کتب و نشريات و تجهيزات آزمايشگاهى و ملزومات تحقيقاتى علمى براى دانشگاه‌هاى علوم پزشکى در صورتى که جنبه تجارى نداشته باشد راساً بنام واحد توليدى يا مؤسسه آموزشى يا تحقيقاتى مربوط قابل ورود و ترخيص است.


۲. در صورت کسر تخليه، ضايعات کالاى وارداتى و مغايرت کالاى وارداتى با کالاى سفارش شده که فروشنده خارجى ملزم به ارسال کالاى مجانى براى جبران خسارت مى‌گردد، کالاى ارسالى با تشخيص گمرک ايران و موافقت وزارت بازرگانى قابل ورود و ترخيص است.


تبصره : کسر تخليه سى کى دى کارخانجات مونتاژ و اقلام مورد نياز براى ايفاى گارانتى با تشخيص وزارت‌خانه توليدى ذيربط و موافقت وزرات بازرگانى مشمول اين بند خواهد بود.


۳. در مواردى که خريدار موفق به اخذ تخفيف از فروشنده شود با مشخص نمودن ارتباط مورد با واردات قبلى خود، واردات و ترخيص کالاى ارسالى بابت تخليه با تشخيص گمرک ايران و موافقت وزارت بازرگانى بالامانع است.


۴. کاتالوگ، بروشور، تقويم، کتابچه حاوى مشخصات فنى و تجارى کالا، اسناد مربوط به حمل کالا، نقشه‌هاى فنى و نمونه‌هاى فاقد بهاى ذاتى (نظير تابلو منسوجات و غيره) بدون پرداخت سود بازرگانى و بدون کسب مجوزهاى مقرر در جدول ضميمه اين آئين‌نامه قابل ترخيص مى‌باشد.


۵. کالاهاى موردنياز پيمانکاران و مشاوران، با تشخيص و موافقت سازمان دولتى ذيربط و موافقت وزارت بازرگانى قابل ورود و ترخيص مى‌باشد.


۶. ورود و ترخيص موقت يا قطعى کتب و نشريات، CD، ديسکت، نوار و ميکروفيلم حاوى مطالب علمى و فرهنگى و ساير محصولات صنعت چاپ، تکثير و کپى‌بردارى در زمينه‌هاى علمى و فنى با موافقت وزارت‌خانه علوم و تحقيقات و فن‌آوري و بهداشت، درمان و اموزش پزشکي حسب مورد و در ساير زمينه‌ها با موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى بدون ارائه هيچگونه مجوز ديگرى قابل انجام است.


۷. اجزاء قطعات، تجهيزات و لوازم مورد نياز خط توليد واحدهاى توليدى داخلى که براساس قرار داد فروش از طرف فروشندگان خارجى به‌صورت رايگان به نام واحد توليدى ارسال مى‌گردد. به تشخيص وزارت‌خانه &;ومات تحقيقاتى علمى براى دانشگاه‌هاى علوم پزشکى در صورتى که جنبه تجارى نداشته باشد راساً بنام واحد توليدى يا مؤسسه آموزشى يا تحقيقاتى مربوط قابل ورود و ترخيص است.