ترانزيت داخلى عبارت از اين است که کالاى گمرک نشده از گمرک‌خانه مجاز به گمرک‌خانه ديگرى حمل و تحويل شود.


ترانزيت خارجى عبارت از اين است که کالاى خارجى به منظور عبور از خاک ايران از يک نقطه مرزى کشور وارد و از نقطه مرزى ديگر خارج شود.