روش‌هاى خريد با توجه به زمان و مقدار سفارش کالا، نوسانات قيمت، مدت تهيه کالا و نقدينگى خريداران به يکى از صور زير صورت مى‌گيرد:

روش خريد به مقدار ثابت

روش خريد به مقدار ثابت (Fix-order Quantity) زمان مناسب خريد، در اين روش زمانى است که موجودى کالا به نقطه سفارش در اسناد انبار (کارت کاردکس) مى‌رسد. مسؤوليت تعيين اين نقطه به عهده قسمت کنترل موجودى انبار و بخش خريد سازمان است.

روش حداقل خريد (Hand to Mouth)

در اين روش، خريد به اندازه حداقل نياز خريدار انجام مى‌گيرد که به روش JIT معروف است که هدف خريد در اين روش حفظ جريان توليد و سهم بازار در کوتاه مدت مى‌باشد.

روش خريد انبوه (Forward Buying)

در اين روش، سفارش خريد بيشتر از نيازهاى جارى مؤسسه انجام مى‌گيرد.