خريد متقابل روش جديدى است که در آن پرداخت بهاى کالاى خريدارى شده به صورت غير نقدى صورت مى‌گيرد.


خريد متقابل، روش‌هاى گوناگونى را شامل مى‌شود، که همه آنها يک وجه مشترک دارند و آن خريد متقابل خريدار و فروشنده از يکديگر مى‌باشد.

معاملات تهاترى (Barter)

مبادله مستقيم يک کالا يا خدمات در برابر يکديگر بدون واسطه پول است.

معاملات (Off-Set)

Off-Set- در فرهنگ علوم اقتصادى به معناى متعادل، جبران، و خنثى کردن آمده است.


Off-Set- يک نوع خريد متقابل است (Reciprocal Buying) و آن قراردادى است که بيشتر بر طبق آن فروشنده محصول يا خدمت ديگرى را از مشترى خود مى‌خرد. اين روش بيشتر براى خريدهاى نظامى بکار مى‌رود و فروشنده کالاى نظامى موافقت مى‌کند که صد در صد ارزش قرارداد را از کشور خريدار، کالا يا خدمت، خريدارى نمايد. در اين نوع معامله، صادر کننده تجهيزات نظامي، تعهد مى‌نمايد، تا قطعات مورد استفاده در اين تجهيزات يا محصولات ديگر را از کشور وارد کننده، خريدارى نمايد و يا موجبات خريدارى آنها را فراهم نمايد.

Buy Back

در فرهنگ علوم اقتصادى Buy Back به معناى بازخريد کردن و پس خريد کردن آمده و در کتاب‌هاى بازرگانى خريد بازيافتى ترجمه شده است.


Buy Back
Buy Back occurs When a firm supplise the technology equipment and/or technical advice to build an operation plant in a country and then take a percentage out put from facilty.


با توجه به تعريف فوق Buy Back يک نوع خريد متقابل است که در آن خريد تکنولوژى و تجهيزات و خدمات (مشورت فني) به منظور ساخت يک کارخانه در يک کشور در ازاى خريد درصدى از محصول توليدى با استفاده از تسهيلات فوق توسط فروشنده (کالا و خدمات مذکور) مى‌باشد.

معاملات انتقالى (Switch Trading)

در فرهنگ علوم اقتصادى Switch trade به صورت ذيل تعريف شده:


انتقال زمان معامله به وقت ديگر


در بورس کالا، اگر يک دلال نتواند دستور صاحب سهام را جهت واگذارى سهام به غير، را در مدت معين اجراء کند و انجام معامله را با دستور قبلى را به زمان ديگرى انتقال دهد به آن Switch Trade مى‌گويند.


Switch trading involove the use of a third party of the good acquired in a gcounter trad transaction. to dispose


با توجه به تعريف فوق، مبادله انتقالى زمانى به کار مى‌رود که يک طرف داراى مازاد تجارى با طرف ديگر بوده حق خريد خودرا به شخص ثالث يا شرکت تجارى ديگرى واگذار مى‌نمايد که از آن طرف خريد نمايد.


فقط خريد متقابل Buy Back از نوع خريدهاى متقابل براساس بند (ي) تبصره ۲۹ قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى ايران، مصوب ۱۳۶۸ و آئين‌نامه اجرايى بند مذکور مصوب ۲/۶/۷۲ دستورالعمل‌هاى بانک مرکزى در ايران قابل انجام مى‌باشد.