واژه تعرفه اساساً از ريشه عرف به معنى معرفى کردن و شناساندن است که به همان مفهوم در زبان انگليسى استفاده شده است.

راهنماى تعيين تعرفه در مرحله ثبت سفارش و ترخيص کالا

ماده ۹۹ آئين‌نامه قانون امور گمرکى در مورد تعرفه براى سفارش کالا يا در مورد ترخيص کالاهاى موجود در گمرک است.


در مواردى که صاحب کالا يا نماينده قانونى او تعرفه صحيح کالا را نمى‌داند و يا در تشخيص آن ترديد دارد، مى‌تواند قبل از تنظيم اظهارنامه، با تسليم درخواست کتبى و ارائه اسناد و الصاق نمونه کالا و مدارک مربوط به آن و با پرداخت هزينه آزمايش از رئيس گمرک محل، تعرفه‌بندى کالاى خود را استعلام نمايد و پس از دريافت پاسخ کتبى و اطلاع قطعى از تعرفه کالاى خود نسبت به تنظيم اظهارنامه مبادرت نمايد. در صورتى که تعرفه کالا کميسيون رسيدگى به اختلاف گمرکى تعيين شده باشد قبول آن براى گمرک الزامى است.


ترتيب تعيين تعرفه کالاى موجود در گمرک به شرح ذيل است:


۱- براى هر اظهارنامه بايد يک درخواست جداگانه تنظيم و براى هر قلم کالا هزينه آزمايش جداگانه پرداخت شود.


۲- اداره گمرک مى‌تواند کالايى را که تشخيص مواد متشکله آن براى تعيين تعرفه آن کالاى مورد نياز باشد به آزمايشگاه ارسال دارد و در اين هزينه آزمايش آن را صاحب کالا وصول خواهد کرد.