پيش پرداخت

در اين روش فروشنده کالا حاضر به قبول ريسک نيست و پس از وصول بهاى کالا مبادرت به ارسال کالا مى‌نمايد. به عبارت ديگر به‌طور نقدى معامله مى‌نمايد.