به زبان ساده، اعتبار اسنادى تعهد پرداخت مشروط بهاء کالا توسط بانک به فروشنده مى‌باشد. به‌طور کامل‌تر اعتبار اسنادى تعهد نامه‌اى است که به موجب آن بانک گشايش کننده اعتبار (بانک خريدار) Advising Bank or Issuing Bank به درخواست خريدار بانک ديگرى را که بانک کارگزار Beneficiary 's Bank ناميده مى‌شود مجاز مى‌سازد که اگر فروشنده در طى مدت اعتبار (Vakidity) اسناد حمل کالا منطق با شرايط مندرج در اعتبار اسنادى L.C (Letter of credit) را به بانک کارگزار تحويل دهد بانک مذکور پس از بررسى اسناد با مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادى (معروف به U.C.p) در صورت تطبيق با آن اقدام به پرداخت وجوه متعلقه تا ميزان اعتبار (Credit Amount) به فروشنده نموده سپس اسناد را به بانک ابلاغ کننده اعتبار (بانک خريدار) جهت ارائه به خريدار ارسال مى‌نمايد.

طرفين ذى‌ربط در يک اعتبار اسنادى

- خريدار يا متقاضى اعتبار اسنادي


- فروشنده يا ذى‌نفع


- بانک ابلاغ کننده اعتبار


- بانک کارگزار

مزاياى اعتبار اسنادى

- ترتيب انجام مبادلات تجارى بين‌‌المللى را توسط بانک‌ها فراهم مى‌آورد.


- جهت طرفين درگير در معامله ايجاد امنيت مى‌نمايد.


- تضمين پرداخت توسط بانک فروشنده، به شرط اجراء کليه تعهدات تعيين شده توسط فروشنده.


- بانک تعهد پرداخت را فقط در مقابل دريافت اسناد (نه کالا يا خدمات) مى‌نمايد. بدين ترتيب خريدار بايد قبل از معامله در مورد شهرت فروشنده تحقيق کند.