اعتبارات اسنادى از نقطه‌نظر اختيارات خريدار

- اعتبارات اسنادى قابل برگشت (Revocable Credits)


- اعتبارات اسنادى غير قابل برگشت (Irrevocable Credits)


در اعتبارات اسنادى قابل برگشت، خريدار مى‌تواند در هر زمان بدون اخطار يا يا اطلاع قبلى به فروشنده با ذينفع يا بانک کارگزار، هر نوع تغييرى را در شرايط اعتبار بدهد و يا آن را لغو کند. اين نوع اعتبار زمانى مورد استفاده قرار مى‌گيرد که فروشنده اطمينان کامل به خريدار داشته باشد.


معهذا بايد در نظر داشت که خريدار و يا وارد کننده تا موقعى مى‌تواند دستور برگشت اعتبار يا فسخ آن را صادر نمايد که از محل آن اعتبار وجهى به فروشنده يا ذينفع پرداخت نشده و يا براتى تحت آن اعتبار قبولى يا معامله نشده باشد، بنابراين خريدار نمى‌تواند نسبت به مبلغ پرداخت شده تحت شرايط اعتبار دستور برگشت صادر نمايد و اين دستور فقط نسبت به مبلغ مانده استفاده نشده اعتبار قابل اجراء خواهد بود.


اعتبار اسنادى غير قابل برگشت اعتبارى است که صرفاً با موافقت طرفين قابل اصلاح يا ابطال است، امروزه اعتبارات اسنادى غير قابل برگشت به‌دلايلى که در بالا به ذکر آن پرداختيم در اغلب قراردادهاى خريد و فروش تصريح مى‌گردد که پرداخت وجه کالا به وسيله گشايش اعتبار اسنادى برگشت‌ناپذير انجام مى‌گيرد. خاصيت اين نوع اعتبار اين است که پس از گشايش به هيچ وجه بدون موافقت ذى‌نفع قابل ابطال يا تغيير شرايط نيست. بديهى است اگر خريدار تقاضاى ابطال يا تغيير شرايط داشته باشد بايد بانک صادرکننده اعتبار و ذى‌نفع موافق باشند.

اعتبار اسنادى از لحاظ تائيد

- اعتبارات اسنادى تائيد شده:(Confirmed Credits)


- اعتبارات اسنادى تائيد نشده: (Inconfrimed Credits)


در نوع اعتبار تائيد شده، فروشنده يا بانک کارگزار به‌دليل عدم اطمينان به بانک گشايش کننده (يا بانک ابلاغ کننده يا بانک خريدار) از خريدار مى‌خواهد که بانک ثالثى پرداخت مبلغ اعتبار را تائيد و تضمين نمايد.


اصولاً در جوامعى که ثبات سياسى و اقتصادى بر آنها حاکم نمى‌باشد، چنين اعتباراتى از سوى فروشندگان عنوان مى‌گردد. معمولاً اعتبار تائيد شده به صورت غير قابل برگشت گشايش مى‌گردد. در صورتى که فروشنده يا بانک کارگزار، بانک گشايش کننده اعتبار را قبول داشته باشد ديگر نيازى به تائيد اين بانک توسط بانک ثالثى نمى‌باشد اين نوع اعتبارات را تائيد نشده مى‌خوانند.

اعتبارات اسنادى از لحاظ قابليت انتقال و واگذارى از ذينفع به شخص ثالث

- اعتبار اسنادى قابل انتقال (TRANSFERABLE CREDITS)


- اعتبار اسنادى غيرقابل انتقال (NONTRANSFERABLE CREDITS)


هر يک از دو نوع اعتبار ممکن است قابل برگشت يا غيرقابل برگشت، تأئيد شده يا تأئيد نشده باشند اعتبار اسناد قابل انتقال به اعتبارى اطلاق مى‌شود که تحت آن ذينفع اعتبار حق دارد از بانک پرداخت‌کننده يا قبول‌کننده يا هر بانک ديگرى که مجاز به معامله اسناد شده، درخواست نمايد که اعتبار را کلاً يا جزئاً در اختيار شخص يا اشخاص ثالث (ذينفع‌هاى ثانوي) قرار دهد.

اعتبار اسنادى از لحاظ قابليت تقسيم توسط ذينفع اوليه

- اعتبارات اسنادى قابل تقسيم (DIVISIBLE CREDITS)


- اعتبارات اسنادى غيرقابل تقسيم (NON-DIVISIBLE CREDITS)


اعتبارات اسنادى قابل تقسيم مشابه اعتبارات قابل انتقال است. در اين نوع اعتبارات ذينفع اصلى مى‌تواند اعتبار را بين چند ذينفع ديگر تقسيم نمايد - در مواردى که ذينفع يا فروشنده به تنهائى قادر به تهيه و تأمين تمامى کالاى مورد سفارش نمى‌باشد و مجموعه کالا بايد از چند منبع تهيه گردد، ذينفع يا فروشنده از خريدار خواستار اعتبار اسنادى قابل تقسيم را نمى‌نمايد تا بتواند آن را به ساير تهيه‌کنندگان که قسمتى از کالاى مورد سفارش را تهيه نمايند، انتقال دهد.

اعتبارات اسنادى مدت‌دار يا يوزانس (TIME DOCUMENTARY CREDITS/USANCE)

معمولاً در شرايطى که کشور واردکننده کالا از لحاظ ارزى در مضيقه باشد گشايش اعتبار مدت‌دار يا يوزانس مورد درخواست خواهد بود. در اين نوع اعتبار، بانک کارگزار مبلغ اعتبار را پس از مدتى (۳۰ روز، ۶ ماه، يک سال و ...) که در اعتبار مشخص شده است از بانک ابلاغ‌کننده (يا گشايش‌کننده) دريافت خواهد نمود.