قرارداد خريد پس از انجام مذاکره ميان خريدار و فروشنده منعقد مى‌گردد. در قرارداد خريد حدود وظايف هر يک از طرفين مشخص مى‌گردد.

مواد قرارداد خرید

ماده ۱- موضوع قرارداد


ماده ۲- قيمت کالاى مورد معامله يا مبلغ قرارداد


ماده ۳- شرايط و مدت توليد يا تهيه کالا


ماده ۴- شرايط پرداخت


ماده ۵- اعتراضات


ماده ۶- بسته‌بندي


ماده ۷- مقصد کالا


ماده ۸- زمان حمل


ماده ۹- حکميت و داورى و حل و فصل اختلافات


ماده ۱۰- نشانى طرفين قرارداد


ماده ۱۱- بازرسي


ماده ۱۲- تغيير وسيله حمل در طول راه


ماده ۱۳- حمل به دفعات


ماده ۱۴- مبداء


ماده ۱۵- فورس‌ماژور


در تمام قراردادها ذکر تمام مواد مذکور ضرورى نمى‌باشد. انتخاب مواد مذکور در قراردادهاى خريد بستگى به معامله دارد.


در قراردادهاى اجاره کالا، مواد ديگرى در رابطهٔ اجاره بهاء تعهدات موجر و مستاجر، شرايط پرداخت، خسارت، فسخ قرارداد ذکر شده که نمونه اين نوع قرارداد و قراردادهاى خريد هم در اين بخش جهت مطالعه آورده شده است.

آموزش و خريد (Training)

- در مورد قراردادهايى که به خاطر ماهيت آنها احتياج به آموزش دارد، فروشنده بايد نيروى انسانى مورد نياز براى نگهدارى و بهره‌بردارى از پروژه را آموزش دهد.


- روش، سطح، کيفيت، مدت و مکان آموزش و تعداد کارآموزان بايد در قرارداد قيد گردد و طرف پرداخت کننده هزينه‌هاى آموزشى مشخصاً در قرارداد ذکر گردد.

کارکنان خارجى در خريد (International Employees)

در صورتى که در قراردادهاى خريد کالا و خدمات، به کارکنان و کارشناسان خارجى نياز باشد در اين صورت حدود استفاده از کارکنان خارجى با توجه به نوع تخصص آنان در قرارداد قيد مى‌گردد.

تعديل قيمت در قرارداد (Price Adyustement)

در صورتى که با توجه به موضوع قرارداد پيش‌بينى تعديل قيمت ضرورت داشته باشد بايستى چگونگى تعديل قيمت براى قسمت ريالى و ارزى به‌طور جداگانه دقيقاً در متن قرارداد مشخص و قيد گردد (براساس مقررات بانک).

نقشه‌ها و دستورالعمل‌ها

در قراردادهاى خريد ماشين‌آلات و تجهيزات فني، فروشنده بايد متعهد شود که کليه نقشه‌ها و دستورالعمل‌هاى لازم براى نصب، راه‌اندازي، بهره‌بردارى و نگهدارى را در اختيار خريدار قرار دهد.

انتقال و واگذارى قرارداد به غير (Transfer of Contract)

۱. انتقال کل قرارداد از طرف فروشنده به غير، مجاز نمى‌باشد.


۲. واگذارى قسمت يا قسمت‌هائى از قرارداد به پيمانکار يا پيمانکاران دست دوم موکول به موافقت خريدار مى‌باشد، بديهى است در اين مورد مسؤوليت، تعهدات و تضمينات طرف اصلى قرارداد به قوت خود باقى است.

تغيير شرايط و مشخصات فنى قرارداد

تغيير در شرايط و مشخصات فنى قراداد با رعايت مقررات و قوانين مربوطه با توافق طرفين قراداد امکان‌پذير مى‌باشد.

ابطال قرارداد (Concelation - Null and Void)

چون حاکميت قوانين ايران بر معاملات و قرادادها تکليف گرديده است در صورتى که موضوع قرارداد و شرايط آن مخالف قوانين موضوعه ايران باشد. قرارداد باطل (مگر با اخذ مجوز)

فسخ قرارداد (Termination)

در تنظيم قراردادها بر حسب نوع معامله بايستى سعى شود حق فسخ در هر مرحله از معامله پيش‌بينى گردد، در هر صورت بايستى شرايط فسخ، نحوه اطلاع از آن، جبران خسارات احتمالى و ميزان آن و در صورت لزوم مسؤوليت احتمالى هر يک از طرفين براى تأمين منافع طرف ديگر در قرارداد تصريح شود، تا از هر گونه ابهامى در نحوه فسخ و آثار آن پرهيز گردد.