صاحبان کالاهاى وارداتى براى ترخيص کالاى خود در صورتى که نتوانند حقوق گمرکى و سود بازرگانى مربوطه را نقداً پرداخت نمايند بايستى معادل آن را به صورت ضمانت‌نامه بانکى به گمرک بسپارند. اين ضمانت‌نامه ممکن است به سررسيد معين مثلاً ۶ ماه، ۹ ماه و يا به صورت اقساطى صادر شوند.با صدور ضمانت‌نامه فوق که ضمانت‌نامه گمرکي ناميده مى‌شود يک نوع تعهد پرداخت براى بانک به وجود مى‌آيد و بانک در سررسيد معين يا در تاريخ اقساط تعيين شده بايستى وجه آن را به اداره گمرک پرداخت نمايد.