پروفرما، يا پيش فاکتور سندى است که توسط فروشنده صادر مى‌گردد و مندرجات پروفرما شامل نام و نشانى فروشنده و خريدار، نوع، مقدار و تعداد کالا، قيمت واحد کالا و قيمت کل، شرايط پرداخت (Terms of payment) و زمان تحويل کالا (Delivery time)، مدت اعتبار پروفرما (validity) و مبداء کالا (Origin) است.

تهيه پروفرما (پيش فاکتور)

پروفرما از فروشندگان واجد شرايط (با توجه به ليست Q.S.L) و منابع خريدهاى قبلى درخواست مى‌شود. جهت تهيه پروفرما، نياز به اطلاعات ذيل مى‌باشد که اين اطلاعات از طريق Letter of inquiry، از فروشندگان خواسته مى‌شود. که مندرجات آن به شرح ذيل مى‌باشد:


قيمت Unit price and total amount for each ITEM
مبداء کالا Origin of the material
حمل و نقل Shipment
مدت اعتبار پروفرما Period of validity
زمان تحويل کالا Date of Delivery
نحوه حمل Shipping specification
بازرسى Test،Inspection
شرايط پرداخت Terms of payment


مى‌توانيم جهت اخذ اطلاعات مذکور و تطبيق آن با شرايط خريدار نسبت به انتخاب فروشنده نهايى و در خواست پروفرما اقدام مى‌گردد.