واردکنندگان کالاى مختلف اعم از دولتى و غير دولتى جهت اخذ مجوز ورود قطعى و ثبت سفارش بايد به وزارت بازرگانى مراجعه نمايند. ورود قطعى کالا نياز به ثبت سفارش در بانک نيز دارد. براى ورود کالا واردکننده کالا بايد کارت بازرگانى داشته باشد و مراحل ثبت سفارش ذيل را نيز انجام دهد.

مراحل انجام ثبت سفارش کالا

۱. دريافت اوراق ثبت سفارش توسط متقاضى از وزارت بازرگانى و تکميل آن.


۲. متقاضى پس از اخذ کليه مجوزهاى قانونى مدارک ثبت سفارش را به سازمان ذيربط ارائه نموده و سازمان مزبور نسبت به صدور مجوزهاى لازم اقدام مقتضى به عمل خواهد آورد. (اکثر مجوزهاى صادره به استناد ستون شرايط ورود جدول مقررات صادرات و واردات طبق ماده ۱۱۵ قانون برنامه سوم حذف گرديده است).


۳. متقاضى پس از اخذ مدارک از سازمان ذى‌ربط به وزارت بازرگانى مراجعه و وزارت مذکور نسبت به سفارش و درج شماره ۸ رقمى و ممهور نمودن اوراق به مهر ارز اختصاص يافته اقدام مى‌نمايد. (با توجه به سياست ارزي، واردکنندگان جهت ورود کالا تخصيص ارز نمى‌نمايند صرفاً به بورس جهت خريد ارز مراجعه مى‌نمايد).


۴. بانک گشايش کننده با توجه به ارائه مدارک فوق‌الذکر توسط متقاضى با رعايت مقررات مربوط نسبت به گشايش اعتبار اقدام مى‌نمايد.