اظهارنامه گمرکى توسط سازمان جهانى گمرک WCO به شرح زير تعريف شده است:


اظهارنامه گمرکى عبارت است از هر گونه اظهار يا عملى به هر شکل که مورد قبول گمرک باشد، اطلاعات مورد نياز راجع به اشخاص يا محموله يا کالا و ... به گمرک اعلام مى‌شود.


اجراى طرح مرسوم Asycuda مستلزم استفاده از اظهارنامه SAD است اظهارنامه SAD در دونوع تنظيم مى‌شود يکى براى تنظيم واردات يا صادرات براى يک قلم کالا و ديگرى براى تنظيم واردات يا صادراتى بيش از يک قلم نمونه اين گونه اظهارنامه‌ها که در گمرک مورد استفاده قرار مى‌گيرد.


خروج کالاى وارداتى از گمرک مستلزم انجام تشريفات گمرکى است و صاحب کالا يا نماينده او بايد اظهارنامه گمرکى را تنظيم و به ضميمه اسناد خريد و فهرست عدل‌بندى و گواهى مبداء به گمرک ارائه دهد.