تقاضانامه داورى که جهت حل اختلاف توسط خواهان (طرفى که مراجعه به داورى را آغاز مى‌کند خواهان و طرف ديگر خوانده ناميده مى‌شود.) به مرکز داورى ارائه مى‌شود بايد مشتمل بر موارد زير باشد:


- نام و نشانى محل کار يا نشانى پستى طرفين دعوي،


- شرح موضوع دعوي،


- اشاره به قراردادى که اختلاف از آن ناشى شده يا به آن مربوط است.


- ارزش تقريبى موضوع اختلاف،


- خواسته يا جبران خسارت موردنظر،


- اشاره به شرط داورى يا موافقت‌نامه داورى جداگانه ديگرى که به آن استناد شده است.


يک رونوشت از شرط مربوط به داورى يا موافقت‌‌نامه داورى که به آن استناد شده و يک رونوشت از قراردادى که اختلاف از آن ناشى شده يا هب آن مربوط است مى‌بايست به تقاضانامه داورى پيوست شود.