مرحله بررسى (Survey) و جمع‌آورى اطلاعات، در اين مرحله منابع عرضه کالا بررسى شده و اطلاعات در مورد فاکس و آدرس فروشندگان را مى‌توانيم به طرق ذيل به‌دست آوريم:


- روزنامه‌هاى تجارى (Trad Journals) روزنامه‌هاى تجارى يکى از مهم‌ترين منابع براى دست‌يابى به اطلاعات در مورد فروشندگان کالا مى‌باشند.


- راهنماى تلفن. در کشورهاى خارجي، راهنماى تلفن به (yello page) معروف است.


- نمايشگاه‌هاى ملي، منطقه‌‌اى و بين‌المللي.


- بخش بازرگانى سفارت‌خانه‌هاى کشورهاى خارجى در کشور.


- از طريق شرکت‌هاى وارداتى مشابه.