داشتن ماشين‌آلات توليدى مدرن و کادر فنى با تجربه در کيفيت کالاى توليدى اثر مثبت دارد.


در برخى از شرکت‌ها شرکت‌هايى وجود دارد که در مقابل دريافت وجه، توانايى فنى و توليدى توليدکنندگان را ارزيابى نموده و نتيجه اين ارزيابى را به خريداران ارائه مى‌دهند. اکثر اين شرکت‌ها داراى نمايندگى در بيشتر کشورهاى دنيا مى‌باشند.