تصويب‌نامه هيئت وزيران در خصوص نرخ هزينه‌هاى طبقه‌‌بندي، خدمات فوق‌العاده، هزينه بدرقه کالاهاى وارداتى و صادراتي


شماره: ۵۶،۵۸۷/ت ۲۰،۷۶۷ هـ ‌ ‌‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌‌ ‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌‌ تاريخ: ۱۱/۱۱/۱۳۷۸


‌ ‌‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌وزارت امور اقتصادى و دارايى


هيئت وزيران در جلسه مورخ ۳/۱۱/۷۸ بنابه پيشنهاد شماره ۴۳۰۰۹ مورخ ۲۳/۱۰/۷۷ وزارت امور اقتصادى و دارايى و در اجراء بند (ج) ماده (۲) قانون امور گمرکى - مصوب ۱۳۵۰ نرخ هزينه طبقه‌بندى کالاها، خدمات فوق‌العاده، هزينه مراقبت و هزينه بدرقه را تصويب نمود.

هزينه‌هاى تعيين تعرفه کالا

۱. طبقه‌بندى تعرفه کالاهايى که مورد آزمايش قرار نمى‌گيرد و تعيين تعرفه آن از روى اسناد خريد انجام مى‌گيرد از يک تا سه قلم جمعاً ۴۰۰۰ ريال و براى هر قلم اضافى ۸۰۰ ريال دريافت خواهد شد. نسبت به کالاهاى که به منظور تعيين تعرفه و يا تعيين تعرفه توام با کارشناسى به گمرک تسليم مى‌شود و تعيين تعرفه آن توسط کارشناسانى که در استخدام گمرک ايران نيستند انجام مى‌شود مبلغى که از اين بابت بر طبق مقررات مربوط به کارشناسان رسمى يا آزمايشگاه‌هاى دانشگاه‌هاى کشور و يا آزمايشگاه‌هاى کشور خارجى يا ساير آزمايشگاه‌ها پرداخت مى‌شود نيز دريافت خواهد شد.


۲. تعيين نمونه‌هائى که قبل از ورود کالا درخواست مى‌شود براى يک تا سه قلم جمعاً ۵۰،۰۰۰ ريال و براى هر قلم اضافى ۱۰۰۰۰ ريال دريافت خواهد شد.


۳. چنانچه تعرفه ابلاغ شده به درخواست متقاضى به کميسيون رسيدگى به اختلافات گمرکى ارجاع و تعيين شده باشد هزينه متعلقه به ميزان يک درصد افزايش خواهد يافت.

اضافه کار (خدمات فوق‌العاده)

۱. در صورتى که اضافه کار در محل گمرک انجام شود در روز هر گروه ساعتى ۴۰۰۰ ريال و در شب هر گروه ساعتى ۶۰۰۰ ريال خواهد بود.


۲. اگر اضافه‌کار در خارج از اماکن گمرکى انجام شود در روز هر گروه ساعتى ۸۰۰۰ ريال و در شب ۱۲،۰۰۰ ريال خواهد بود که علاوه بر پرداخت آن، هزينه يا تأمين وسيله رفت و آمد مأمورين نيز به عهده متقاضى است.

هزينه مراقبت از کالا

۱. در انبارهاى اختصاصى و نقاط خارج از اماکن گمرکى براى هر گروه در روز، ساعتى ۸۰۰۰ ريال و براى شب هر گروه ساعتى ۱۲۰۰۰ ريال خواهد بود.


۲. هزينه نظارت کالاى انتقالى در صورتى که در محل گمرک انجام شود در روز هر گروه ساعتى ۴۰۰۰ ريال و در اثناى شب هر گروه ساعتى ۶۰۰۰ ريال و چنانچه عمل نظارت خارج از اماکن گمرکى انجام شود در روز براى هر گروه ساعتى ۸۰۰۰ ريال و در شب براى هر گروه ساعتى ۱۲۰۰۰ ريال خواهد بود که علاوه بر پرداخت آن هزينه يا تأمين وسيله رفت و آمد مأمورين به عهده متقاضى مى‌باشد.

هزينه بدرقه کالا

۱. هزينه مأمور بدرقه هر شبانه روز مأمور ۲۴،۰۰۰ ريال تعيين مى‌گردد. کسر شبانه روز نيز يک شبانه روز منظور مى‌شود.


- براى کالاهاى صادراتى (۵۰%) تخفيف در مأخذ فوق منظور مى‌گردد مگر آنکه به موجب ساير قوانين به نحو مقرر شده باشد.


- اين تصويب‌نامه از ۱/۱/۷۸ لازم‌الاجراء مى‌باشد. اين متن جانشين تبصره (۲) ذيل قسمت پانزدهم (از تبصره ۲ - الى آخر) تصويب‌نامه شماره ۱۲۳۸۶ مورخ ۷/۵/۱۳۶۳ مى‌باشد.