۱. تنظيم اظهارنامه و ضميمه کردن اسناد لازم،


۲. مراجعه به دايره احراز هويت جهت تطبيق اسناد با اظهارنامه صاحب کالا و مشخص شدن هويت شخص اظهارکننده براى محرز شدن مالکيت،


۳. مراجعه به دايره فنى جهت بررسى صحت و سقم تعرفه اظهار شده و کامل بودن مدارک ضميمه توسط ارزياب،


۴. مراجعه به دايره صندوق جهت ارائه فيش بانکى پرداخت شده و تطبيق فيش بانکى با مبلغ پرداختى در اظهارنامه،


۵. مراجعه به دايره پروانه جهت صدور پروانه سبز گمرکي،


۶. مراجعه به دايره کوتاژ جهت ثبت مشخصات اظهارنامه در دفتر کوتاژ گمرک و تعيين کارشناس مربوطه با توجه به تقسيمات انبارها بين کارشناسان و سپس تعيين ارزياب توسط کارشناس،


۷. مراجعه به ارزياب مربوطه جهت بازديد از کالا و بررسى اوليه و تطبيق کالا با مدارک ضميمه، در اين مرحله ارزياب براساس آنچه ديده اظهارنامه را پشت‌نويسى مى‌نمايد.


۸. مراجعه به آزمايشگاه جهت تائيد نوع کالاى موجود در انبار با کالاى اظهار شده (در صورت لزوم)


۹. مراجعه به دايره ارزش جهت بررسى صحت ارزش اظهار شده و تطبيق ارزش کالا با سوابق موجود در گمرک،


۱۰. مراجعه به ارزياب جهت بررسى مجدد و درستى محاسبات انجام شده،


۱۱. مراجعه به کارشناس مربوطه جهت بررسى اظهارنامه،


۱۲. مراجعه به رئيس سرويس ارزيابى جهت بررسى و تائيد مراحل ارزيابي،


۱۳. مراجعه به دايره کوتاژ جهت خارج کردن کالا از دفاتر کوتاژ،


۱۴. مراجعه به درب خروج جهت بررسى اظهارنامه و همچنين صدور اجازه بارگيري،


۱۵. مراجعه به انبارهاى عمومى و ارائه کپى بيمه‌نامه و بررسى صحت ارقام پرداختى بابت انبارداري، باربري، تخليه و بيمه محلى و اخذ بيجک،


۱۶. مراجعه به انبار جهت بارگيرى و تحويل گرفتن کالا،


۱۷. مراجعه به باسکول جهت توزين کالا و مطابقت وزن کالا با وزن اظهار شده،


۱۸. مراجعه به درب خروج جهت بررسى مجدد و رويت کالا بر روى وسيله حمل و تطبيق کالا با مدارک ضميمه (پروانه سبز و احتمالاً اظهارنامه)


۱۹. مراجعه به گارد (نگهبان انبارهاى عمومى و در بنادر به نگهبانان يا گارد بنادر و کشتيراني) گمرک، جهت رويت مجوز خروج و دادن اجازه خروج به وسيله حامل کالا از درب گمرک.

ضمائم اظهارنامه گمرکى

۱. اصل قبض انبار


۲. اعلاميه فروش ارز بابت واردات


۳. اصل پروفرما Proforma يا کپى برابر با اصل شده توسط بانک


۴. اصل برگه ثبت سفارش


۵. اصل فاکتور


۶. ليست عدل‌بندي


۷. اصل گواهى مبداء


۸. بارنامه حمل


۹. اصل بيمه‌نامه حمل


۱۰. کپى وکالت‌نامه معتبر (در صورت ترخيص کالا توسط نماينده صاحب کالا)


۱۱. کپى معرفى‌نامه


۱۲. کپى کارت بازرگانى معتبر صاحب کالا


۱۳. کپى کارت بازرگانى معتبر حق‌العمل کار


۱۴. کپى کارت حق‌‌العمل کارى معتبر


۱۵. معافيت‌ها و مجوزهاى لازم براى ترخيص


۱۶. کپى کارت کُد اقتصادي