گردش راه‌نامه راه‌آهن

مراحل مختلف گردش راه‌نامه راه‌آهن از موقع صدور تا تحويل کالا به شرح زير است:


- صدور راه‌نامه واگن در نسخ کامل توسط فرستنده


- تحويل کالا به ايستگاه مبداء با ممهور شدن راه‌نامه واگن توسط ايستگاه مبداء


- دريافت رونوشت راه‌نامه واگن توسط فرستنده جهت تشريفات اداري


- ارسال کالا و راه‌نامه واگن به مقصد راه‌آهن


- تحويل قبض انبار کالا و اصل راه‌نامه واگن در مقصد به گيرنده

راه‌نامه‌ها

حمل بار به وسيله راه‌آهن از سه مبداء ورودى کشور (مرزهاى ايران و پاکستان، ايران و شوروى و ايران و ترکيه) است. از طريق دو مرز آبى بندر امام خمينى و بندر خرمشهر نيز صورت مى‌گيرد. در اين دو بندر حمل با راه‌آهن پس از انجام تشريفات گمرکى و يا پاساواني به مقاصد داخلى و يا گمرکات ثانوي، با امکانات راه‌آهن کشور و شرايط و مقررات تعرفه داخلى صورت مى‌گيرد.


پاساوان يا ترانزيت به تشريفات گمرکى که کالا را از يک گمرک به گمرک ديگر هدايت و ارسال مى‌کند، اطلاق مى‌شود.


در سه مبداء ورودى (ميرجاوه - جلفا - رازي) با توجه به مقررات حاکم بر قرارداد حمل خاص اين سه مسير حمل و نقل صورت مى‌گيرد. به غير از محمولات خرده بار اکثر محمولات به‌صورت واگن دربست تلقى شده و صاحب کالا سند حمل يعنى ”راه‌نامه واگن“ را تنظيم و عين واگن دربست را با راه‌نامه واگن تحويل راه‌آهن مى‌نمايد تا در مقصد توسط گيرنده دريافت گردد. مسؤوليت کليه مطالب اظهار شده در راه‌نامه واگن به عهده فرستنده بوده و راه‌آهن هيچ‌گونه مسؤوليتى را در قبال درست يا نادرست بودن مطالب عنوان شده نمى‌پذيرد. راه‌نامه واگن در حمل به وسيله راه‌آهن براساس مقررات متحدالشکل قرارداد حمل و نقل بين‌المللى کالا به وسيله راه‌آهن RU / CM حاوى اطلاعات ذيل مى‌باشد:


- نام و آدرس فرستنده


- تعيين ايستگاه مقصد، نام و آدرس گيرنده


- وزن کالا


- تعداد بسته‌ها و مشخصات بسته‌بندي


- شماره واگن


- ذکر جزئيات اوراق گمرکى و مراجع ادارى به‌صورت ضميمه


- نام و آدرس گيرنده کالا


- مسير

انواع مختلف راه‌نامه واگن

- در حمل بار از اروپا به ايران از خاک ترکيه راه‌نامه CIM


CIM: Convention International concernat le transport des Marchandises de fer. parchemins (کنوانسيون بين‌المللى حمل و نقل کالا با راه‌آهن)


- در حمل بار از خاورميانه به ايران راه‌نامه CMO&


CMO: Chemins deferds Moyen Orient (راه‌آهن‌هاى خاورميانه)


- در حمل بار از کشورهاى بلوک شرق و ترانزيت در خاک اتحاد جماهير شوروى سابق SMGS


SMGS (مخفف عبارت روسي: موافقت‌نامه حمل و نقل کالا با راه‌آهن)


- در حمل بار از شوروى به ايران، راه‌نامه دو زبانه راه‌آهن‌هاى ايران و شوروي


- در حمل بار از پاکستان به ايران (ايستگاه زاهدان) راه‌نامه راه‌آهن‌هاى ايران و پاکستان.