گردش بارنامه زمينى

مراحل مختلف گردش بارنامه از لحظه صدور تا ترخيص کالا در شرايط اعتبار اسنادى به شرح زير است:


صدور بارنامه توسط متصدى حمل در نسخ کامل


تحويل بارنامه به فروشنده


ارائه بارنامه و بقيه اسناد حمل به بانک کارگزار توسط فروشنده


دريافت وجه اسناد از بانک توسط فروشنده


ارسال اسناد از بانک کارگزار فروشنده به بانک گشايش‌کننده اعتبار


دريافت وجه اعتبار اسنادى از بانک گشايش‌کننده و اخذ اسناد


ارائه اصل بارنامه به نماينده شرکت حمل و اخذ ترخيصيه يا قبض انبار


ارائه ترخيصيه يا قبض انبار و ساير اسناد به گمرک جهت ترخيص و تحويل کالا