بارنامه دريائى داراى سه نقش محورى زير است:


۱. رسيدى است که از سوى متصدى حمل دريائى براى کالا صادر مى‌شود.


۲. مدرک درجه اولى حاکى از قرارداد حمل با کشتى است که در برگيرنده شرايط حمل، متصدى حمل و نقل دريائى به نحو مندرج در ظهر بارنامه مى‌باشد و مى‌تواند به معناى حمل فيزيکى يا تحويل براى حمل تلقى شود.


۳. سند مالکيت کالا و قابل انتقال مى‌باشد، مگر آنکه در متن آن قيد شده باشد غيرقابل انتقال است.


بارنامه دريائى معمولاً در چند نسخه که ۲ يا ۳ نسخه آن اصل است صادر مى‌شود. بقيه کپى و غيرقابل انتقال است. تعداد نسخ اصلى بايد به‌طور مکتوب در بارنامه ذکر شود و تحويل هريک از نسخ اصلى به منزلهٔ بى‌اعتبار شدن ديگر نسخ اصلى مى‌باشد.


انواع بارنامه برحسب آنکه توسط متصدى حمل (Carrier) با کارگزار حمل (Forwarder) صادر شود، يا برحسب نوع وسيله حمل شکل‌هاى مختلف دارد که در حمل و نقل دريائى مى‌توان آنها را به بارنامه حمل سراسرى و حمل مرکب تقسيم‌بندى نمود.