کشتى‌ها را مى‌توان از نظر مسير حمل به کشتى‌هاى لاينر و ترامپ و از نظر نوع ساخت به کشتى‌هاى کالاهاى عمومي، فله بر مخصوص O.B.O، تانکر نفت، کانتينر بَر و کشتى‌هاى رو -رو تقسيم‌بندى نمود.

کشتى‌هاى لاينر
کشتى‌هاى لاينر
کشتى‌هاى ترامپ
کشتى‌هاى ترامپ

انواع کشتى از نظر حمل

کشتى‌هاى لاينر (خطوط منظم)

اين کشتى‌ها تحت ضوابط خاصى در خطوط معين و با برنامه منظم فعاليت مى‌کنند.

کشتى‌هاى ترامپ (مسيرهاى نامنظم)

اين کشتى‌ها در مسير منظمى فعاليت نمى‌کنند و محموله را به هر نقطه‌اى که صاحب کالا بخواهد حمل مى‌کنند.