تاريخچه بارنامه با حمل دريائى شروع مى‌شود. گرچه حمل با کشتى داراى قدمتى ديرينه است و به بيش از هزاران سال مى‌رسد ولى تاريخ دقيق استفاده از بارنامه به درستى معلوم نيست. ابتدا مرسوم بود که صاحب کالا خود به همراه کالا تا مقصد برود يا نماينده خود را همراه کالا اعزام کند. تا کالا را در مقصد تحويل خريدار و يا خريداران دهد. اما اين روش پس از چندى به دليل افزايش حجم کالاها و تعداد افراد مورد نياز جهت اعزام به مقاصد مختلف و مشکلاتى که در پى داشت به تدريج منسوخ گرديد. سپس روش ديگرى مورد عمل قرار گرفت. بدين ترتيب که صاحب کشتى در مقابل دريافت کالا رسيدى از گيرنده کالا دريافت مى‌کرد. اين روش به مرور به روش فعلى صدور و استفاده از بارنامه تبديل گرديد. رسيدى که توسط صاحب کشتى صادر مى‌شد، توسط گروه‌هائى در مقابل دريافت مبلغ مشخصى از فرستنده کالا گواهى مى‌شد و اين گروه‌ها ريسک از بين رفتن کالا را مى‌پذيرفتند. اين امر به تدريج به‌صورت بيمه دريائى که امروز متداول است، درآمد. به هر حال صدور و استفاده از بارنامه به شکل امروزى تقريباً در نيمه دوم قرن شانزدهم متداول شده است.


اولين تعريفى که از بارنامه به عمل آمده، بارنامه را چنين تعريف مى‌نمايد:


”بارنامه سندى است که از طرف صاحب کشتى با ذکر تعداد و کيفيت محموله تهيه و تنظيم و بر طبق آن بارگيرى انجام مى‌شود“.


در قانون دريائى ايران مصوب سال ۱۳۴۳ بارنامه دريائى چنين تعريف شده است:


”بارنامه دريائى سندى است که مشخصات کامل بار در آن قيد و توسط فرمانده کشتى امضاء گردد و به موجب آن تعهد شود بار توسط کشتى به مقصد حمل و به تحويل گيرنده داده شود“.


با توجه به تعريف‌هاى مختلفى که از بارنامه به عمل آمده است، به‌طور کلى مى‌توان بارنامه را به شرح ذيل تعريف نمود:


”بارنامه سندى است دال بر عقد قرارداد حمل که حمل‌کننده يا نماينده وي، پس از دريافت کالا، براى حمل آن از يک نقطه (مبداء حمل) به نقطه ديگر (مقصد حمل) با وسيله حمل مورد توافق (کشتي، کاميون، راه‌آهن، هواپيما يا ترکيبى از آنها) در مقابل کرايه حمل معينى صادر مى‌نمايد“.


بارنامه معمولاً حاوى اطلاعات زير است:


۱. شماره بارنامه B،L NO.


۲. نام و آدرس حمل‌کننده CARRIER ADDRESS


۳. نام و آدرس فرستنده کالا SHIPPER ADDRESS


۴. نام و آدرس گيرنده کالا CONSIGNEE ADDRESS


۵. نام و شماره وسيله حمل TRUCK NO. /VESSEL'S NAME


۶. شماره سفر / شماره پرواز VOYAGE NO / FLIGHT NO.


۷. نام مبداء بارگيرى يا دريافت کالا PLACE OF LOADING (RCPT OF CARGO


۸. نام مقصد يا تحويل کالا PLACE OF DELIVERY


۹. شرح و مشخصات کالا DESCRIPTON ADN SPECIFICATIONS


۱۰. تعداد بسته‌ها و نوع بسته‌بندى NUMBERS AND KINDS OF PACKAGE


۱۱. وزن ناخالص کالا GROSS WEIGHT


۱۲. ابعاد کالا DIMEMSIANS


۱۳. نحوه پرداخت کرايه حمل (پيش‌پرداخت يا پرداخت در مقصد) PAYMENT


۱۴. تعداد نسخ صادر شده (NUMBER OF ORGINAK(S


۱۵. تاريخ حمل و تاريخ صدوربارنامه DATE OF ISSUE AND DATE OF TRANSPORT .


۱۶. شماره اعتبار اسنادى L/C NO.


۱۷. امضاء حمل‌کننده يا نماينده مجاز وى SIGNATURE OF CARRIER OR HIS AUTORIZED AGENT