پيکره وسعت کاربرى
يکم ۲۳۰ تجاري، جهانگردي، تفريحي، باراندازهاى متوسط، مسکونى
دوم ۱۶۰ توسعه باراندازها، سردخانه‌ها و انبارها
سوم ۹۶۰ تجاري، تفريحي، جهانگردي، مسکوني، باراندازهاى کوچک و متوسط
چهارم ۱۴۰۰ فضاهاى سبز جنگلى و وحشى
پنجم ۴۵۰ توسعه روستاى تيس و اراضى کشاورزى
ششم ۷۰۰ کاربرى‌هاى ويژه
هفتم ۳۰۰۰ کاربرى‌هاى عمده منطقه آزاد، صنايع غيرآلاينده و نيمه مزاحم
هشتم ۷۰۰۰ صنايع بزرگ باراندازهاى کلان
نهم ۱۰۰ صنايع دريائى
جمع ۱۴۰۰۰