پس از ورود کالا به منطقه آزاد قشم و ثبت مانيفست شناور توسط نماينده سازمان بنادر و کشتيرانى مستقر در گمرک و اعلام ورود شناور حامل کالاى تجارى توسط نامبرده و مديريت صادرات و واردات مانيفست که توسط اداره بندر ظهرنويسى و نام ناخدا و صاحب کالا و تاريخ و ساعت ورود شناور اعلام و مهر و امضاء شده تحويل دايره تطبيق اسناد مى‌شود.


صاحب کالا با ارائه اسناد ترخيصيه (فاکتور - گواهى مبداء - بارنامه و ليست عدل‌بندي) اقدام به تشکيل پرونده نموده و در صورت نياز به مجوزهاى خاص نظير استاندارد يا گواهى اداره بهداشت و يا ساير مجوزهاى لازمه پس از تکميل فرم‌هاى مربوط توسط دايره تطبيق اسناد و ارسال نمونه کالا در صورت نياز به مراجع ذى‌ربط نسبت به اخذ مجوزهاى يادشده توسط صاحب کالا اقدام مى‌شود. دايره تطبيق اسناد پس از اخذ مدارک و تنظيم اظهارنامه توسط صاحب کالا يا نماينده قانونى او نسبت به بررسى مدارک با اصل مجوز صادره و مانيفست و اظهارنامه مى‌نمايد و در صورت عدم مغايرت، پرونده تجارى با کليه مدارک مورد نياز که متشکل از منانيفست - مجوز ورود پيش‌فاکتور - فتوکپى کارت بازرگانى قبض درآمد دو ميليون ريال - اظهارنامه تکميلى - مجوزهاى مورد نياز - تکميل فرم تعهد و اسناد ترخيصيه و غيره مى‌باشد پلمپ نموده و پس از ثبت کابوتاژ تحويل دايره ارزش مى‌نمايد.


دايره ارزش با توجه به مدارک و سوابق ارزشى کالاى وارده، اقدام به تعيين پيش‌پرداخت عوارض بندرى و فرودگاهى و خدمات براساس تعرفه‌هاى متعلقه مى‌نمايد و صاحب کالا پس از پرداخت مبلغ مذکور و ارائه فيش بانک به اداره کنترل درآمد که سابقه مجوز صادره در آنجا ثبت شده است (از زمان پرداخت دو ميليون ريال) اقدام به صدور قبض درآمد نسبت به مبلغ دريافتى نموده و قبض صادره ضميمه پرونده متشکله مى‌شود و مجدداً پرونده تحويل دايره تطبيق اسناد مى‌گردد تا نسبت به گزارش به اداره بندر جهت در نوبت تخليه قرار دادن و اعلام به پيمانکار تخليه و بارگيرى اقدام لازم به عمل آيد (در صورت عدم مراجعه صاحب کالا براى تشکيل پرونده کالا کاملاً تخليه و به انبار انتقال داده مى‌شود).


پس از گزارش به اداره بندر و تعيين ارزياب و شمارشگر توسط مديريت يا معاونت فنى و اعلام به بازرسى خروج کالا (ارسال يک نسخه از اظهارنامه به درب خروج توسط تطبيق اسناد) جهت اطلاع و کنترل خروج کالا پرونده تحويل ارزياب مربوطه مى‌شود.


کالا توسط پيمانکار تخليه و بارگيري، روى اسکله تخليه مى‌شود و پس از تخليه کامل کالا شمارشگر تعيين شده نسبت به کنترل و شمارش با توجه به مانيفست و اظهارنامه تنظيمى اقدام و تعداد بسته‌بندى و نوع مارک و مشخصات کالا در فرم‌هاى مخصوص اطلاعات آمارى تنظيم نموده و احياناً در صورت مشاهده کالاهاى غير استاندارد از نظر بسته‌بندى و محتويات و کسرى و اضافى با توجه به مانيفست، مورد را گزارش مى‌کند.


کالا پس از شمارش توسط ارزياب مربوطه از اقلام مختلف به‌صورت اتفاقى نمونه‌بردارى و محتويات بسته‌بندى‌ها و تعداد جزء و ساير مشخصات با مارک و اظهارنامه کنترل مى‌شود و ارزيابى کاملاً مورد بررسى قرار مى‌گيرد.


با توجه به سوابق و ثبت ارزش‌هاى کالاى وارده و مستندات ديگر ارزش اقلام وارده اعلام و در صورت صحيح بودن ارزش اظهار شده توسط ارزياب نسبت به اعلام عوارض و خدمات متعلقه و تنظيم صورت‌حساب اقدام و در صورت عدم بدهى پروانه خروج صادر و پس از تائيد سرپرست ترخيص کالا اجازه خروج کالا داده مى‌شود و پروانه خروج تحويل بازرسى خروج کالا مى‌گردد. بديهى است در صورت کسر پرداخت و يا عدم پرداخت هزينه‌ها توسط صاحب کالا قسمتى از کالا (معادل بدهي) تا تصويه حساب به انبار انتقال داده مى‌شود.


محموله توسط کاميونت‌هاى باربرى و بارگيرى و پس از صدور پته بار (بيجک) توسط شمارشگر و کنترل بازرسى درب خروج کالا و ثبت در دفاتر بازرسى درب خروج کالا اجازه داده مى‌شود محموله بارگيرى شده از گمرک خارج مى‌شود.

مقررات صدور برگ سبز

هر مسافر منطقه آزاد قشم مى‌تواند علاوه بر وسايل سفر و اشياء شخصى خود فقط يکبار در سال با استفاده از معافيت از پرداخت حقوق گمرکى و سود بازرگاني، ميزان ۸۰ دلار کالا به شرط غير تجارى بودن، همراه خود به داخل کشور منتقل نمايد.


هر مسافر با دريافت برگ سبز مى‌تواند با ۱۶۰ دلار کالا به همراه داشته باشد که ۸۰ دلار آن را معافيت گمرکى برخوردار و کالاى مازاد بر ۸۰ دلار تا ۱۶۰ دلار به شرط غير تجارى بودن با پرداخت حقوق گمرکى و دو برابر سود بازرگانى قابل ترخيص است.


براى دريافت برگ سبز نيز اوراق شناسائى معتبر (شناسنامه، گواهينامه، کارت پايان خدمت) مورد نياز است.