به دارندگان کارت بازرگانى منطقه آزاد قشم اجازه داده مى‌شود تا براساس قانون و آئين‌نامه‌هاى مصوبه مناطق آزاد و مقررات ويژه منطقه اقدام به تجارت در منطقه آزاد قشم کنند.


بازرگانان بدواً اقدام به اخذ مجوز مى‌نمايد. براى صدور مجوز واردات پس از ارائه پيش‌فاکتور (پروفرما) و تکميل فرم درخواست، مجوز براى اقلام وارداتى و ارائه کارت بازرگانى و ساير مدارک مورد نياز و مجوز ورود کالا توسط مديريت بازرگانى صادر مى‌شود. براى صدور هر مجوز مبلغ دو ميليون ريال به‌عنوان پيش‌پرداخت توسط متقاضى به حساب جارى صادرات و وردات سازمان واريز مى‌گردد که نهايتاً پس از ورود محموله تجارى از عوارض بندرى و فرودگاه مربوطه کسر مى‌شود.


پس از صدور مجوز، واردکننده اقدام به حمل کالا مى‌کند. بديهى است ورود و حمل کالا قبل از اخذ مجوز توسط متقاضى مجاز نيست و در صورت اقدام طبق مقررات با نامبرده رفتار خواهد شد مگر در موارد خاص نظير مرجوع نمودن کالا از گمرکات کشور که در اين حالت کالا در انبار ترانزيت تا اقدام صاحب کالا نگهدارى مى‌شود.


در رابطه با نحوه صدور اسناد حمل از قبيل بارنامه دريائي، فاکتور کالا و غيره به بخش ترانزيت (داخلى و خارجي) منطقه ويژه اقتصادى سيرجان رجوع شود، با اين تفاوت که نام منطقه آزاد قشم مى‌بايست در تمام اسناد قيد گردد.