در مورد شرکت‌ها و مؤسسات خارجى که قصد انجام فعاليت در قالب نمايندگى يا شعبه در منطقه آزاد قشم را دارند علاوه بر موارد مذکور، مدارک زير نيز مورد نياز است:


۱. اختيارنامه نمايندگى يا مجوز تأسيس شعبه اشخاص حقوقى خارجي، مصدق توسط نمايندگى جمهورى اسلامى ايران در کشور متبوع اشخاص حقوقى ياد شده.


۲. اظهارنامه ثبت شرکت مادر در کشور متبوع به زبان فارسي.


۳. رونوشت مصدق سند ثبت شرکت مادر در کشور متبوع شرکت ياد شده به زبان فارسي.


۴. ارائه تقاضاى ثبت شرکت يا مؤسسه خارجى مادر که به‌وسيله شعبه يا نمايندگى در منطقه آزاد قشم به فعاليت‌هاى اقتصادى اشتغال دارند.


در مورد افراد حقوقى خارجى اظهارنامه ثبت شعبه يا نمايندگى علاوه بر قيد تاريخ و امضاء آن بايد حاوى نکات و مدارک زير باشد:


۱. نام کامل شرکت يا مؤسسه به زبان فارسى يا علائم اختصارى و مشخصات آن به لاتين يا فارسي.


۲. نوع شرکت يا مؤسسه و نوع فعاليت آن.


۳. مرکز اصلى و اقامتگاه شرکت يا مؤسسه در خارج از کشور.


۴. تابعيت شرکت يا مؤسسه


۵. ميزان سرمايه شرکت يا مؤسسه


۶. آخرين بيلان مالى شرکت يا مؤسسه


۷. مرجع ثبت، شماره محل (شهر - کشور) و تاريخ ثبت شرکت يا مؤسسه در خارج از ايران.


۸. فعاليت موردنظر شرکت يا مؤسسه جهت اشتغال.


۹. ساير شعب و نمايندگى‌هاى شرکت يا مؤسسه در ايران و اسامى مديران هرکدام (درصورت تأسيس).


۱۰ . اقامتگاه شرکت يا مؤسسه جهت اشتغال در ايران و منطقه و تعيين افراد صلاحيت‌دار دريافت‌کننده ابلاغ‌ها و اخطارها.


۱۱. قبولى مديران شعب با نمايندگى‌ها ذيل مجوز تأسيس يا اختيارنامه نمايندگى از سوى اشخاص حقوقى خارجي.


۱۲. نام و نام‌خانوادگى و اقامتگاه مديران يا اداره‌کنندگان شرکت يا مؤسسه.


۱۳. نام و نام‌خانوادگي، اقامتگاه و تابعيت وکيل.


۱۴. نسخه اصلى يا مصدق وکالتنامه و در صورتى‌که اظهارنامه به‌وسيله وکيل داده شده باشد.


ضمناً واحد ثبت شرکت‌ها و مالکيت‌هاى صنعتى و معنوى سازمان منطقه آزاد قشم آماده پاسخگوئى مى‌باشد.