کليه امور ثبتى در کيش شامل ثبت شرکت‌ها و مالکيت‌هاى صنعتى و معنوي، ثبت علائم تجارى و صدور اسناد انتقال اراضى جزيره، در واحد ثبتى مرکز توسعه خدمات و بازرگانى کيش انجام مى‌شود.


از آنجا که تمامى اشخاص حقيقى و حقوقى که قصد فعاليت اقتصادى در کيش را دارند موظف به ثبت نام در اين واحد مى‌باشند، مديريت و کارکنان مرکز توسعه خدمات و بازرگانى کيش مى‌کوشند تا امور ثبتى متقاضيان بدون تشريفات پيچيده ادارى و در کوتاه‌ترين زمان ممکن انجام مى‌شود.


متقاضيان ثبت شرکت در کيش، پس از دريافت مجوز فعاليت اقتصادى از معاونت اقتصادى سازمان مى‌توانند به واحد ثبتى مرکز توسعه خدمات بازرگانى کيش واقع در ساختمانى کانون هنر مراجعه و با تکميل مدارک و فرم‌هائى که در اختيار آنها قرار مى‌گيرد شرکت خود را به ثبت برسانند.


متقاضيان اسناد اراضى کيش با تکميل تقاضانامه و ارائه اصل قرارداد منعقده با سازمان منطقه آزاد کيش به همراه کروکى زمين، تصوير پروانه ساختمان و گواهى پايان کار و ارائه گواهى امور مالى سازمان مبنى بر پرداخت کامل قيمت زمين، مى‌توانند از واحد ثبتى سند دريافت نمايند.


شايان ذکر است که تا پايان شهريورماه سال ۷۶ حدود ۳۰۰ شرکت، ۱۰ مؤسسه، ۱۲۰۰ نفر اشخاص حقيقى و ۴۰ مورد علامت تجارى در اين مرکز به ثبت رسيده است.