شرايط تأسيس واحدهاى صنعتى:

براى راه‌اندازى واحدهاى صنعتى در منطقه آزاد کيش شرايط سهلى انديشيده شده است. مقررات دست و پاگير تأسيس واحدهاى صنعتى در سرزمين اصلي، در اين ناحيه وجود ندارد. بر همين اساس گرفتن موافقت‌ها و مجوزها در زمان کوتاهى پس از توافق اوليه سرمايه‌گذار با سازمان، انجام مى‌گيرد. در حقيقت براى حضور و مشارکت در طرح‌هاى صنعتى جزيره، تنها سرمايه و مهارت فنى مورد نياز است و بقيه احتياجات سرمايه‌گذاران از سوى سازمان منطقه آزاد تدارک ديده شده است.


مراحل تأسيس واحدهاى صنعتى به‌طور خلاصه شامل دو مرحله زير مى‌شود:


۱. دريافت جواز تأسيس: در اين مرحله متقاضيان تأسيس واحدهاى صنعتى اعم از اشخاص حقيقى و حقوقى بايد پرسش‌نامه‌اى را پر کنند. پس از دريافت اطلاعات مورد نياز در صورتى‌که طرح پيشنهادى مغاير با مقررات شرعى و قانونى تشخيص داده نشود و در ضمن موارد مربوط به رعايت پاکيزگى محيط زيست در آن رعايت شده باشد، جواز تأسيس صادر مى‌شود. اشخاص حقوقى بايد آگهى مربوط به تأسيس شرکت را ضميمه تقاضاى خود بکنند.


هزينه صدور مجوز تأسيس واحدهاى صنعتى در هر مورد مبلغ ۵/۱ ميليون ريال است که بايد به حساب سازمان در يکى از شعب بانک‌هاى مستقر در جزيره واريز شود. مراحل صدور مجوز تأسيس کمتر از يک هفته طول مى‌کشد. اعتبار جواز تأسيس تنها زمانى از سوى واحد مديريت صنعتى جزيره تمديد مى‌شود که مجرى طرح نسبت به تهيه و يا اجازه زمين مورد نياز براى تأسيس واحد صنعتى اقدام کرده و عمليات ساختمانى را شروع کرده باشد.


۲.پروانه بهره‌برداري: اين پروانه پس از اجراء مراحل مختلف اجراء پروژه و زمانى که واحد صنعتى آماده بهره‌بردارى است، با دريافت تقاضاى کتبى متقاضى صادر مى‌شود.


کليه واحدهاى صنعتى مى‌توانند از تسهيلاتى در دوره اجراء طرح برخوردار شوند که استفاده از تعرفه صنعتى در مورد وارد کردن مصالح ساختمانى و ورود مواد اوليه و قطعات منفصله تجهيزات واحد صنعتى از جمله اين تسهيلات است. براى استفاده از اين تسهيلات پروانه مخصوصى از سوى مديريت صنعتى سازمان صادر مى‌شود.