کليه اشخاص حقيقى و حقوقى و مؤسسات اعم از ايرانى و خارجى و يا سازمان‌هاى بين‌المللى مى‌توانند مستقلاً و يا با مشارکت سازمان و شرکت‌هاى تابع آن به سرمايه‌گذاران در جزيره کيش اقدام کنند. هر نوع وجوه و ارزي، ماشين‌آلات و لوازم کار، حقوق مالکيت صنعتى شامل حق اختراع، دانش فني، علائم و نام‌هاى تجاري، وسايل حمل و نقل زميني، دريائى و هوائى و همچنين تمام يا قسمتى از سود ويژه قابل انتقال که در منطقه آزاد کيش حاصل و به اصل سرمايه افزوده شده، جزء سرمايه‌گذارى محسوب مى‌شود.


آئين‌نامه سرمايه‌گذارى در مناطق آزاد کوشيده است که ضمن فراهم آوردن امکانات براى توسعه و عمران جزيره آزاد کيش و استفاده از آن به‌عنوان اهرمى براى حضور ايران در قلمرو بازارهاى جهاني، به‌گونه‌اى از سرمايه‌گذارى‌هاى داخلى و خارجى در اين منطقه حمايت شده باشد که سرمايه‌گذاران بدون هيچ ترديدى به اجراء طرح‌هاى مختلف و مجاز در منطقه اقدام نمايد.


سرمايه‌گذاران داخلى و خارجى براى شروع فعاليت در منطقه آزاد کيش بايد درخواست خود را به همراه پرسش‌نامه‌اى که در اختيار آنها قرار مى‌گيرد به دبيرخانه سازمان تحويل دهند. مجوز سرمايه‌گذارى تنها از سوى سازمان و با رعايت مقررات مربوط به طيف فعاليت‌هاى مجاز صادر مى‌گردد.


حقوق سرمايه‌گذاران خارجى در منطقه آزاد کيش مورد حمايت رسمى و تضمين دولت قرار دارد. چناچه در مواردى سرمايه خارجى به کار گرفته شده در جزيره به هر دليل به نفع عموم ملى اعلام شده يا مالکيت سرمايه‌گذار از وى سلب بشود، جبران عادلانه خسارات وارده براساس قانون جلب و حمايت سرمايه‌هاى خارجى به او اعاده مى‌شود. در اين مورد بايد تقاضاى کتبى از سوى سرمايه‌گذار به سازمان تسليم بشود و سازمان نيز متعهد است که ظرف سه ماه خسارت وارده را به قيمت روز برآورد کرده و جبران نمايد. سازمان اين تعهد را از طريق بستن قراردادهائى با سيستم بانکي، مؤسسات اعتبارى و يا شرکت‌هاى بيمه، تأمين کرده است.


خارج کردن سود ويژه و مبالغ مربوط به اصل و منافع حاصل از فعاليت‌هاى اقتصادى سرمايه‌هاى خارجى و همچنين سرمايه ارزى اتباع ايرانى و عوايد حاصل از فروش يا واگذارى اين سرمايه‌ها از جزيره مجاز است. سرمايه‌گذاران مى‌توانند علاوه بر اين، سهام يا سهيم مشارکت خود را به اشخاص ثالث واگذار کنند. در اين صورت انتقال گيرنده از هر نظر جانشين سرمايه‌گذار اول مى‌شود.