مسافت بنادر مازندران و گلستان با اداره کل بنادر و کشتيرانى استان:


از بندر ترکمن تا بندرنوشهر ۲۸۱ کيلومتر


از بندر گز تا بندر نوشهر ۲۶۰ کيلومتر


ار بندر اميرآباد تا بندر نوشهر ۱۹۶ کيلومتر


از بندر بهشهر تا بندر نوشهر ۱۸۰ کيلومتر


از بندر بابلسر تا بندر نوشهر ۱۱۰ کيلومتر


از بندر فريدون‌کنار تا بندر نوشهر ۱۰۰ کيلومتر


راه‌هاى ارتباطى زمينى: محور اصلى سارى - گرگان و بهشهر - نيروگاه (بهشهر - گلوگاه - دامغان)


راه‌هاى ارتباط دريائى: همه کشورهاى آسياى ميانه شوروى سابق.


راه‌هاى هوائى: داراى فرودگاه نظامي، فرودگاه دشت‌ناز سارى که فاصله کمى دارد.