بندر بوشهر در منتهى‌اليه شمال شبه جزيره‌اى نسبتاً کوچک در سواحل خليج فارس در نقطه‌اى به مختصات ۲۸ درجه و ۵۸ دقيقه شمالى و ۵۰ درجه و ۵۰ دقيقه شرقى واقع شده است. طول شبه جزيره بوشهر ۱۲ کيلومتر و عرض متوسط آن در حدود ۳ کيلومتر مى‌باشد و يکى از مهم‌ترين بنادر ارتباطى ايران با کشورهاى حوزه خليج فارس است.

آب و هوا

آب و هواى استان از نوع گرم صحرائى است که در مجاورت دريا هوا گرم و مرطوب و در مناطق دور از دريا گرم و خشک مى‌باشد. متوسط بارندگى در ده ساله اخير در سطح استان بين ۲۰۰ الى ۲۵۰ ميلى‌متر و متوسط حجم بارش معادل ۶ ميليارد متر مکعب در سال است.


در سال‌هاى اخير ميزان بارندگى بى‌سابقه بوده و به‌طورى که در مقايسه با ميزان بارندگى سال‌هاى قبل حجم بارش بيش از ۲ برابر شده است.

گزارش تشريحى از اوضاع جوى بوشهر

يکى از عوامل مهم براى تعيين اقليم‌شناسى (آب و هوا) يک منطقه، وجود آمار و اطلاعات هواشناسى مستند مى‌باشد. البته عوامل ديگرى مثل ارتفاع از سطح دريا، دورى و نزديکى از دريا در مسير سيستم‌هاى جوى قرار گرفتن در اقليم يک منطقه مؤثر مى‌باشد.


اينک با توجه به آمار موجود از سال ۱۳۳۰ تا ۱۳۷۶ به تشريح عوامل مختلف جوى که تا اندازه‌اى در وضعيت آب و هوائى بوشهر تأثير دارد مى‌پردازيم.


- دما:

۱. معدل دماى فصول مختلف به ترتيب بهار ۲/۲۸ درجه سانتى‌گراد بالاى صفر، تابستان ۲/۳۲ درجه سانتى‌گراد، پائيز ۲/۲۱ درجه سانتى‌گراد و زمستان ۲/۱۶ درجه سانتى‌گراد و معدل ساليانه ۴/۲۴ درجه سانتى‌گراد بالاى صفر مى‌باشد.


۲. گرما از خرداد ماه شروع و تا شهريور ماه ادامه دارد که گرم‌ترين ماه‌ها تير و مرداد با دماى متوسط حدود ۳۳ درجه سانتى‌گراد بالاى صفر مى‌باشد.


۳. بالاترين دماى ثبت شده در اين دوره ۵۰ درجه سانتى‌گراد مربوط به اواخر تير و اوائل مرداد ۱۳۴۱


۴. کمترين دما ثبت شده -/۰۱ درجه سانتى‌گراد مربوط به اواخر دى ماه و اوايل بهمن ماه ۱۳۴۳ - ۲۰/۱/۱۹۶۴.


۵. گرمترين ماه مرداد و سردترين ماه‌ها دى و بهمن.


- رطوبت:

۱. معدل رطوبت نسبى ساليانه: ۶۵%


۲. بيشترين رطوبت معمولاً در شهريور و ماه‌هاى آذر و دى و بهمن.


۳. کمترين رطوبت مربوط به ماه‌هاى خرداد، تير و مرداد مى‌باشد.


- بارندگى:

۱. معدل بارندگى ساليانه حدود ۲۵۰ ميلى‌متر باران.


۲. فصل بارندگى از مهر ماه شروع و تا اواخر ارديبهشت ماه به‌طور پراکنده ادامه دارد.


براساس تجربه، آب و هواى بندر بوشهر در مقام مقايسه با بنادر جنوبى کشورمان (بندر امام خميني، بندر شهيد رجائى و بندر چابهار) از شرايط بهترى برخوردار مى‌باشد.