راه‌هاى ارتباطى (هوائى، زمينى، دريائى)

جهت کسب اطلاع از شبکه راه‌آهن و کريدورهاى آن و راه‌هاى زمينى و دريائى به بخش راه‌آهن منطقه ويژه اقتصادى سيرجان و راه‌هاى ارتباطى منطقه ويژه اقتصادى پتروشيمى رجوع شود.