با توجه به اهميت منطقه که در شهر بندرعباس واقع شده است در رابطه با سايرامکانات ادارى و جنبى به منطقه ويژه اقتصادى شهيد رجائى رجوع شود. ضمناً در کنار منطقه يک هتل ۱۵۰ تخت‌خوابى مدرن وجود دارد که جهت اسکان سرمايه‌گذاران از آن استفاده مى‌گردد و نيازى به رفتن در داخل شهر بندرعباس نمى‌باشد هر چند که برى اقامت طولانى مدت درمنطقه تعداد محدود آپارتمان مناسب موجود است هر چند که جهت ساخت منازل مسکونى مختص کارخانه‌ها درم منطقه سرمايه‌گذاران امکان ساخت و ساز را خواهند داشت.