منطقه ويژه اقتصادى معادن و فلزات از طريق دريا به آب‌هاى بين‌المللى خليج‌فارس و ساير بنادر در دنيا در ارتباط است و همچنين از طريق زمين نيز با استفاده از شبکه راه‌آهن که به‌طور کامل در بخش منطقه ويژه اقتصادى سيرجان به تفصيل آمده است به راه‌آهن سراسرى در ايران و کشورهاى CIS مرتبط است و خط آهن مستقيماً جهت بارگيرى و تخليه به محل اسکله در منطقه متصل مى‌باشد.


از طريق جاده نيز از طريق راه‌هاى آسفالته به کليه شهرهاى ايران در ارتباط مى‌باشد و از طريق هوا نيز با استفاده از فرودگاه بين‌المللى بندرعباس هم‌اکنون مى‌توان به اين منطقه در اسرع وقت دسترسى پيدا نمود.

جدول فاصله منطقه ويژه اقتصادى معادن و فلزات با ساير نقاط جهان به کيلومتر

دوبى قطر عمان عربستان سعودى کويت پاکستان  هند  مالزى استراليا
۲۵۰ ۲۵۰ ۵۰۰ ۵۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۲۰۰۰ ۸۰۰۰ ۱۵۰۰۰

جدول فاصله منطقه ويژه اقتصادى معادن و فلزات با ساير شهرها در ايران به کيلومتر

بندرعباس اهواز کرمان اصفهان مشهد تبريز  تهران
۲۰ ۱۲۰۰ ۵۰۰ ۱۰۰۰ ۱۴۰۰ ۲۱۰۰ ۱۵۰۰


فاصله منطقه ويژه اقتصادى معادن و فلزات با شهرهاى:


عشق‌آباد: ۱۷۰۰کيلومتر، باکو: ۲۶۰۰ کيلومتر، دوشنبه: ۳۲۰۰ کيلومتر، تاشکند: ۳۴۰۰ کيلومتر.