راه‌هاى ارتباطى (هوائى، زمينى، دريائى)

وجود فرودگاه بم، دسترسى به راه‌آهن در برنامه‌هاى دولت، راه‌هاى زمينى بسيار مناسب به چابهار و بندرانزلى و ساير نقاط کشور.