به علت مشابه بودن مطالب ، به منطقه ویژه اقتصادی سیرجان رجوع شود، با اين تفاوت که نام مقصد نهائى مى‌بايست درکليه اسناد منطقه ويژه اقتصادى پتروشيمى (PETRO CHEMICAL SPECIAL ECONOMIC ZONE) قيد گردد. فقط در رابطه با صدور مجوزهاى ورود کالا هر منطقه ويژه اقتصادى فرم و روش خاص خود را دارد که در رابطه با منطقه ويژه اقتصادى پتروشيمى مى‌بايست براى ورود کالاها به منطقه و سازمان متولى آن مراجعه شود.