يکى ديگر از انگيزه‌هاى راه‌اندازى منطقه ويژه اقتصادى سلفچگان نياز اساسى و مبرم شهر قم، اين پايگاه علمى - مذهبى کشور به مرکزى براى ايجاد تحرک اقتصادي، فراهم‌سازى اشتغال براى جمعيت تحصيل کرده و جوان منطقه و ايجاد توازن در بخش‌هاى مختلف اقتصادى - خدماتى آن بوده است هم‌اکنون شهر قم از جمعيتى حدود ۸۵۰ هزار نفر برخوردار است که بخش عمده‌اى از آن را جوانان تشکيل مى‌دهند، که براساس امکانات و موقعيت‌هاى آموزشى در اين شهر متمرکز شده‌اند، در چنين شرايطى اگر در طرح‌هاى توسعه‌اي، مسئله اشتغال و اشتغال‌زائى را يک بحث فرعى و بى‌اهميت به حساب آوريم قادر نخواهيم بود به نياز جوانان براى معيشت و اداره زندگى آنها پاسخ بدهيم بالطبع به همان نسبت که اين شهر در جهت توسعه مسائل آموزشى و گستره‌هاى فرهنگى رشد يافته است لازم است شرايط مناسب معيشت و زيست هم در آن فراهم گردد و از اين بابت منطقه ويژه سلفچگان مى‌تواند يک واحد ?کمک‌رسان? و ?يارى‌دهنده? به نيازهاى منطقه باشد و به ايجاد تعادل در بخش‌هاى مختلف توسعه‌اى منطقه کمک کند.


در عين حال اين نکته را هم بايد يادآور شد که سلفچگان علاوه بر اينکه يک واحد تکميل‌کننده فعاليت‌هاى اقتصادى صنعتى واحدهاى مستقر در استان قم به حساب مى‌آيد از جهت ديگر مى‌تواند از امکانات، مزيت‌ها و قابليت‌هاى اين واحد در جهت شکوفائى بيشتر بهره بگيرد اين تعامل که يک جهت آن خدمت‌رسانى و پشتيبانى صنايع قم به‌وسيله امکانات منطقه است و جهت ديگر آن تغذيه دائم منطقه از امکانات و پتانسيل‌هاى صنعتى اقتصادى شهر قم، در نهايت به شکوفائى بيشتر هر دو بخش منجر خواهد شد و حرف آخر اينکه در ارتباط با طرح سامان‌دهى اقتصادى کشور که اخيراً از سوى دولت آقاى دکتر خاتمى تدوين و براى اجراء آماده شده است، سلفچگان از نقاط مهمى خواهد بود که هم از نتايج و پى‌آمدهاى مثبت ناشى از طرح برخوردار خواهد شد و هم به سهم خود در خدمت اهداف طرح خواهد بود که مسئول درمنطقه ويژه اقتصادى سلفچگان مى‌گويد:


در اجراء طرح سامان‌دهى اقتصادى کشور، سلفچگان يک واحد همراه و همسو خواهد بود که حداکثر توان خود را در جهت به ثمر رساندن آن به کار خواهد بست و در عين حال مى‌دانيم که اجراء طرح سامان‌دهى اقتصادى کشور فرصتى است براى شکوفائى و رونق بيشتر سلفچگان و نقاط نظير آن و چناچه توفيق آن را بيابيم که سلفچگان را براساس اهدافى که براى آن تعريف شده است سامان دهيم در واقع بخشى از اهداف طرح سامان‌دهى اقتصاد کشور را به ثمر رسانده‌ايم که اين خود يک موفقيت به حساب مى‌آيد.


در راستاى پشتيبانى از توليدات داخلي، صادرات غيرنفتى و ايجاد تحرک در اقتصاد منطقه‌اي، مطابق بند ?د? تبصره ۲۵ قانون برنامه پنج‌ساله دوم، به دولت اجازه داده شده است مناطق ويژه حراست شده‌اى را در مبادى ورودى يا گمرک‌هاى داخلى ايجاد کند.


بر همين اساس طبق تفويض اختيار هيئت وزيران به وزراء عضو شوراء عالى مناطق آزاد تجارى - صنعتى در جلسه مورخ ۱۳ اسفند ۱۳۷۵ به رياست حضرت آيت‌الله هاشمى رفسنجانى منطقه ويژه اقتصادى سلفچگان در محدوده‌اى به وسعت تقريبى دو هزار هکتار به تصويب رسيد و مراتب طى نامه شماره ۱۳۷۴۴۱ ت ۱۷۸۲۹هـ مورخ ۱۰ فروردين ۷۶ معاون اول رياست جمهور ابلاغ شد.


در حالى که تا شعاع ۱۲۰ کيلومترى تهران، مجوزى براى صنايع صادر نمى‌شود. تأسيس صنايع با کم‌ترين تشريفات ادارى و گمرکى در سلفچگان براى توليدکنندگان مقرون به صرفه است.


۵۵ درصد از کارخانه‌هاى بزرگ و کوچک صنعتى ۷۱۹۸ کارخانه از مجموع ۱۱۲ هزار و ۱۱۶ کارخانه کل کشور در حوزه نفوذ مستقيم سلفچگان قرار دارند.


خط آهن سراسرى شمال - جنوب از کنار منطقه ويژه اقتصادى سلفچگان مى‌گذرد.


سلفچگان نزديک‌ترين مسير ارتباط راه‌آهن شمال شرق ايران با آسياى ميانه است و دسترسى به راه‌آهن شمال غرب ايران و اروپا و روسيه نيز از ويژگى‌هاى آن به شمار مى‌رود.


منطقه ويژه اقتصادى سلفچگان در ۴۰ کيلومترى شهر قم در تقاطع راه‌هاى قم - ساوه - اراک - دليجان و اصفهان قرار گرفته است. بزرگراه اصلى شمال به جنوب و غرب کشور در فاصله چند صدمترى سلفچگان قرار دارد.


نه تنها اين منطقه مجوز ساخت فرودگاه خصوصى را از وزارت راه و ترابرى دريافت کرده است بلکه فرودگاه بين‌المللى امام خمينى (ره) نيز تنها يک ساعت با اين نقطه فاصله دارد که بدين ترتيب، تسهيلات مربوط به رفت و آمد و حمل و نقل هوائى در سلفچگان فراهم است.