شوراء عالى مناطق آزاد تجارى و صنعتى در تاريخ ۵/۱۲/۷۷ با حضور رياست محترم جمهورى تشکيل شد و طرح ايجاد منطقه ويژه اقتصادى سنگ در شهرستان دورود و ازنا به تصويب رسيد.


اين منطقه که در محدوده شهرک صنعتى ازنا واقع گرديده است اهدافى چون فر‌آورى انواع سنگ‌هاى ساختمانى و مواد معدنى را دنبال خواهد کرد و شرکت شهرک‌هاى صنعتى لرستان به‌عنوان سازمان اداره‌کننده منطقه ويژه اقتصادى سنگ تعيين گرديده است که با حمايت و پشتيبانى وزارت صنايع، معادن و فلزات و شرکت شهرک‌هاى صنعتى کشور فعاليت مى‌نمايد.


منطقه ويژه اقتصادى لرستان به مساحت ۷۱ هکتار در فاز اوليه و وسعت در نظر گرفته شده به ميزان ۵۰۰ هکتار در کيلومتر ۷ ازنا و ۳۸ شهرستان درود واقع شده است. اين منطقه از شمال به منابع ملى پلاک زرنان، از جنوب به منطقه حفاظت شده سفيد کوه و از غرب به اراضى کشاورزى روستاى زرنان و از شرق به اراضى پلاک گرجى منتهى مى‌شود.


شهر ازنا در غرب شهر اليگودرز و شرق دورود و در فاصله ۱۲۸ کيلومترى مرکز استان لرستان واقع گرديده است. اين شهر داراى عرض جغرافيائى ۲۳ و ۲۷ درجه شمالى و طول جغرافيائى ۴۹ و ۲۷ درجه شرقى مى‌باشد. مساحت آن ۱۲۱۲ کيلومتر مربع و ارتفاع آن از سطح دريا ۱۸۷۰ متر گزارش شده است.


محدوده موردنظر جهت توسعه به مساحت تقريبى ۳۰۰ هکتار به فاز اول ۷۱ هکتارى منطقه ويژه اقتصادى ازنا متصل مى‌باشد که در فاصله ۷ کيلومترى شهر ازنا به سمت دورود و در ضلع شمالى اصلى اصفهان - خوزستان قرار دارد. خاک زمين از نوع کشاورزى درجه چهارم مى‌باشد. طبق مطالعات انجام شده توسط مشاور، جهت باد غالب از جنوب غربى به شمال شرقى اعلام گرديده است. با توجه به مستعد بودن منابع زمينى و سطحى آب با مشکل کمبود آب موجه نخواهد شد.


پست برق ۲۰/۶۳ کيلوولت و در فاصله شش کيلومترى زمين ياد شده قرار دارد. خط انتقال گاز از اصفهان تا ازنا احداث شده است. عبور راه‌آهن سراسرى شمال - جنوب از شهرستان ازنا و وجود معادن غنى و مرغوب سنگ در اين شهرستان و شهرستان‌هاى همجوار نزديک (درود و اليگودرز) موجب ترغيب سرمايه‌گذاران صنعتى - تجارتى اين ناحيه مى‌گردد.


با توجه به نزديکى شهر ازنا و همجوارى روستاى زرنان و به محل موردنظر، تأمين نيروى انسانى ساده جهت عمليات اجرائى به سهولت انجام خواهد پذيرفت و با عنايت به فاصله ۳۸ کيلومترى سايت مزبور تا شهرستان دورود که در بعد استانى از قطب‌هاى صنعتى استان محسوب مى‌شود استخدام نيروى کارآزموده ميسر مى‌باشد.