۱. در اين ضوابط واژه‌هاى زير به جاى عبارت‌هاى تفصيلى زير به کار رفته است:


- سازمان: مؤسسه منطقه ويژه سرخس، وابسته به آستان قدس رضوى.


- مقررات مصوب: قوانين، آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هائى که به تصويب مجلس شوراء اسلام، هيئت وزيران، شوراء عالى مناطق آزاد، بانک مرکزي، گمرک و ساير سازمان‌هاى دولتى رسيده است.


- سرمايه‌گذاري: به کارگيرى سرمايه در هر فعاليت اقتصادى که از سوى سازمان براى آن مجوز صادر شده باشد.


- سرمايه: کليه سرمايه‌هاى موضوع ماده ۳، مقررات سرمايه‌گذارى در مناطق آزاد تجارى - صنعتى مصوب جلسه ۱۹/۱۲/۱۳۷۳ شوراء عالى مناطق آزاد.


- قرارداد سرمايه‌گذاري: قرارداد کتبى ميان سازمان و سرمايه‌گذار به‌منظور انجام فعاليت موضوع سرمايه‌گذاري.


- طرح: طرح جامعه منطقه ويژه سرخس.


- سرمايه‌گذار: سرمايه‌گذاران داخلي، خارجي، ايرانيان مقيم خارج از کشور، بانک‌ها و مؤسسات اعتبارى - مالى داخلى و خارجي، اشخاص حقوقى و حقيقى داخلى و خارجي.


۲. کليه اشخاص حقيقى و حقوقى و مؤسسات ايرانى و خارجي، مى‌توانند به‌طور مستقل يا با مشارکت سازمان و شرکت‌‌هاى تابع آن يا با مشارکت يکديگر مطابق اين ضوابط در منطقه سرمايه‌گذارى کنند.


۳. شرايط و مراحل پذيرش سرمايه به ترتيب زير است:


۱-۳- مراجعه به مديريت سرمايه‌گذاران سازمان و دريافت فرم پذيرش سرمايه.


۲-۳- تکميل فرم پذيرش سرمايه و ارائه آن به مديريت سرمايه‌گذارى سازمان.


۳-۳- بررسى شرايط سرمايه‌گذارى توسط مديريت سرمايه‌گذارى با هماهنگى مديريت فنى و اجرائى از نظر امکانات قابل واگذارى مورد نياز سرمايه‌گذار.


۴-۳- صدور مجوز سرمايه‌گذارى از سوى مديريت سرمايه‌گذارى سازمان و تعيين شرايط سرمايه‌گذارى در مجوز صادر شده با امضاء معاون اقتصادى و يا مدير عامل حسب مورد.


۵-۳- انجام اقدامات مندرج در مجوز سرمايه‌گذارى از سوى سرمايه‌گذار.


۶-۳- اعلام مجوز انعقاد قرارداد سرمايه‌گذاران از سوى معاونت اقتصادى به واحد امور قراردادهاى سازمان.


۷-۳- انعقاد قرارداد سرمايه‌گذارى ميان سازمان و سرمايه‌گذارى که از سوى واحد امور قراردادها تنظيم و به امضاء سرمايه‌گذار و مدير عامل سازمان مى‌رسد.


۸-۳- سازمان نمى‌تواند حق انحصارى به سرمايه‌گذار اعطاء کند.


۹-۳- در مورد اشخاص حقوقي، فرم پذيرش بايد همراه با مدارک تشکيل و ثبت شرکت‌ها به سازمان تحويل شود و به امضاء مجازى که در اساسنامه شرکت مشخص شده رسيده باشد.


۴. مراحل ورود سرمايه به منطقه و يا اقدام به سرمايه‌گذارى در منطقه به ترتيب زير است:


۱-۴- سرمايه‌گذار ملزم است در مدت معين شده در مجوز و قراردادها سرمايه‌گذارى نسبت به ورود درصد معين شده از سرمايه در قرارداد اقدام کند. در غير اين صورت، مجوز يا قرارداد منعقد شده دستور مدير عامل يا معاونت اقتصادى فسخ و با اعلام کتبى مديريت سرمايه‌گذارى و ابلاغ آن از سوى واحد امور قراردادها به سرمايه‌گذار از درجه اعتبار ساقط مى‌شود.


۲-۴- سرمايه‌گذار مى‌تواند توافق سازمان را در صورت لزوم از نظر مدت تأخير و نسبت‌هاى واريز سرمايه يا عمليات سرمايه‌گذارى براى استمرار و اعتبار قرارداد جلب نمايد.


۳-۴- در مورد ورود سرمايه نقدي، سرمايه‌گذار بايد اسناد بانکى ورود سرمايه را به منطقه و در مورد سرمايه‌هاى غيرنقدي، اسناد مثبت مورد لزوم را به مديريت سرمايه‌گذارى سازمان ارائه و رسيد دريافت کند. تعيين ارزش درصد و نسبت سرمايه‌هاى غير نقدى از طريق مديريت سرمايه‌گذارى سازمان خواهد بود.