۵. سرمايه‌گذار مى‌تواند در صورت تمايل، سرمايه خود را با شرايط معين از طريق سازمان نزد شرکت بيمه صادرات و سرمايه‌گذارى بيمه کند و يا از تضمين‌هاى بيمه‌اى ديگرى که سازمان ارائه مى‌دهد، استفاده کند.


۱-۵- شرايط بيمه در قرارداد سرمايه‌گذارى ميان سازمان و سرمايه‌گذار مشخص مى‌شود.


۲-۵- در صورت بيمه نبودن موضوع سرمايه‌گذاري، سرمايه‌گذار در برابر اشخاص ثالث مسئول جبر اين خسارت خواهد بود و سازمان در مورد خسارت‌هاى وارد شده به موضوع سرمايه‌گذارى و يا نسبت به اشخاص ثالث، مسئول نخواهد بود.


۶. سرمايه‌گذار موظف است در مدت تعيين شده در قرارداد سرمايه‌گذاري، فعاليت موضوع سرمايه‌گذارى را به مرحله بهره‌بردارى برساند و مجوز بهره‌بردارى از مديريت سرمايه‌گذارى با امضاء معاونت اقتصادى سازمان دريافت نمايد.


۷. مجوزهاى صادر شده و قرارداد سرمايه‌گذارى با کسب موافقت سازمان قابل واگذارى به ديگرى مى‌باشد.


۸. هرگونه تغيير در قرارداد سرمايه‌گذارى در طول زمان عمليات اجرائى يا در مدت بهره‌بردارى فقط با موافقت سازمان امکان‌پذير است.


۹. در صورتى‌که سرمايه‌گذار در مقاطع معين شده در قرارداد سرمايه‌گذاري، اقدام اجرائى خود را آغاز يا اجراء نکند و يا در طول عمليات، پيشرفت سرمايه‌گذارى از نظر سازمان مطلوب نباشد به سرمايه‌گذاري، ايجاد مستحدثات و اعيانى و يا فعاليت‌هاى ديگر باشد مديريت سرمايه‌گذارى از طريق معاونت اقتصادى به واحد امور قراردادهاى سازمان ابلاغ مى‌کند تا با يک اخطار کتبى يک ماهه قرارداد سرمايه‌گذارى و در صورت لزوم قرارداد اجاره زمين را فسخ کند.


در اين صورت، نسبت به تأسيسات غير منقولى که سرمايه‌گذار در محل طرح احداث و ايجاد کرده مطابق بند ب و در مورد عرصه موضوع اجاره مطابق بند الف مادهٔ ۱۴ ضوابط واگذارى زمين نسبت به سرمايه‌گذار اقدام خواهد شد.


۱۰. سرمايه‌گذار موظف است پس از شروع عمليات اجرائي، گزارش پيشرفت کار را هر ۳ ماه يک بار به مديريت فنى و اجرائى و مديريت سرمايه‌گذارى سازمان ارسال کند.


۱۱. مديريت سرمايه‌گذارى و مديريت فنى و اجرائى سازمان حق دارند که بر مراحل عمليات اجرائى قرارداد نظارت کنند.


۱۲. بهره‌بردارى از فعاليت موضوع قرارداد، مشروط به صدور پروانه بهره‌بردارى از مديريت سرمايه‌گذارى با امضاء معاونت اقتصادى سازمان خواهد بود.


۱۳. صدور پروانه بهره‌برداري، منوط به صدور پايان کار از سوى واحد طراحى و نظارت با امضاء معاون فنى و اجرائى سازمان در صورت لزوم خواهد بود.


۱۴. واگذارى زمين براى اجراء قرارداد سرمايه‌گذارى مطابق ضوابط واگذارى زمين انجام مى‌شود.


۱۵. کليه واحدهائى که به موجب قرارداد سرمايه‌گذارى ايجاد مى‌شوند مکلف هستند همه ساله گزارش عملکرد و صورت‌هاى مالى خود را به سازمان ارسال نمايند، صورت‌هاى مالى بايد به تائيد مؤسسه حسابرسى مورد وثوق سازمان (مؤسسه حسابرسى آستان قدس رضوي) رسيده باشد.


۱۶. خروج سرمايه‌هاى خارجى و سرمايه ارزى ايرانيان مقيم خارج از کشور و همچنين مبالغ ناشى از سود ويژه يا فروش و يا واگذارى اينگونه سرمايه‌ها براى سرمايه‌گذاران خارجى و ايرانيان مقيم خارج از کشور آزاد است.


۱-۱۶ - سازمان به پيشنهاد مديريت سرمايه‌گذارى با توجه به صورت‌هاى مالى موضوع ماده ۱۵، در ظرف يک هفته مجوز خروج مبالغ موضوع ماده ۱۶ را صادر مى‌کند.


۲-۱۶- هر سرمايه‌گذار موظف است براى مدت ۶ ماه از تاريخ خروج سرمايه از منطقه ۳% از سرمايه اوليه (مبلغ برآورد شده در قرارداد سرمايه‌گذاري) را براى تعهدات احتمالى خود در منطقه نگهدارد.


۳-۱۶- هر سرمايه‌گذار موظف است براى خرج سرمايه از منطقه، مفاصا حساب‌هاى مربوط به اجاره‌بهاى عرصه و ساير هزينه‌هاى مربوط را به مديريت سرمايه‌گذارى سازمان ارائه دهد.


۱۷. سرمايه‌گذار مى‌تواند سهام يا سهم‌الشکه خود را با موافقت واحد سرمايه‌گذارى سازمان به ديگرى واگذار نمايد، در اين صورت واگذار شونده از هر نظر جانشين سرمايه‌گذار اول مى‌شود.


۱-۱۷- واگذارى عرصه و اعيان موضوع سرمايه‌گذارى مطابق ماده ۱۸ ضوابط واگذارى زمين امکان‌پذير خواهد بود.


۱۸. موارد اختلاف مابين سرمايه‌گذار و سازمان بر حسب توافق و تعهدهاى مندرج در قرارداد سرمايه‌گذارى حل و فصل خواهد شد.


۱۹. هرگاه در طول زمان قرارداد سرمايه‌گذاري، سرمايه‌گذار با ارائه اسناد مثبته و به‌طور کتبى درخواست عدم ترخيص يا خروج کالا يا سرمايه شخص ثالثى را از سازمان بنمايد، سازمان به مدت دو ماه از خروج کالا يا سرمايه ثالث از منطقه جلوگيرى مى‌کند. در پايان مدت ۲ ماه، ادامه توقيف، منوط به ارائه حکم مراجع قضائى دائر بر محکوميت يا ادامه توقيف اموال شخص ثالث خواهد بود، در غير اين صورت کالا يا سرمايه توقيف شده آزاد خواهد شد.